De Afûk heeft een ANBI-status (RSIN/ fiskaal nûmer ANBI 3304334). Een ANBI is een Algemeen Nut Beogende Instelling. Op basis daarvan kunnen mensen die een legaat nalaten of een schenking willen doen aan een ANBI, gebruik maken van bepaalde belastingvoordelen. Kijk voor meer informatie daarover op de website van de belastingdienst.

De Afûk volgt voor haar beloningsbeleid van directie en medewerkers de CAO Zorg & Welzijn, de leden van de Raad van Toezicht (RvT) ontvangen vacatiegeld.

De RvT van de Stichting Afûk bestaat uit: Jeroen Gebben (voorzitter), Nathan Hornstra (penningmeester), Anje Wester (secretaris), Annigje Toering en Tjalling van der Goot.

Documenten die bij de ANBI-status horen:
Jaarverslag en jaarrekening 2022
Standaardformulier publicatieplicht ANBI Algemeen 2022
WNT Afûk 2016-2022