De Afûk heeft een ANBI-status (RSIN/ fiskaal nûmer ANBI 3304334). Een ANBI is een Algemeen Nut Beogende Instelling. Op basis daarvan kunnen mensen die een legaat nalaten of een schenking willen doen aan een ANBI, gebruik maken van bepaalde belastingvoordelen. Kijk voor meer informatie daarover op de website van de belastingdienst.

De Afûk volgt voor haar beloningsbeleid van directie en medewerkers de cao Zorg & Welzijn, de leden van het bestuur ontvangen vacatiegeld.

Het bestuur van de Stichting Afûk bestaat vanaf 28 februari 2019 uit: Jeroen Gebben (voorzitter), Nathan Hornstra (penningmeester), Anje Wester (secretaris), Annigje Toering en Tjalling van der Goot.

Documenten die bij de ANBI-status horen:
Jaarverslag en jaarrekening 2021
Standaardformulier publicatieplicht ANBI Algemeen 2021