De Afûk is in aktive, ûndernimmende organisaasje, dy’t as doel hat om de Fryske taal yn alle geledingen fan ús Fryske mienskip in folweardich plak te jaan. In sterke gearwurking mei it ûnderwiis fine wy essinsjeel foar in moaie takomst fan de Fryske taal. Wy sykje in:

HAAD UNDERWIIS
foar 28 oant 36 oeren wyks

Een uitdagende baan in een dynamische organisatie waar je echt het verschil kunt maken voor het Fries in het onderwijs. Iets voor jou? Dowload hier de vacature. Solliciteren kan tot 12 juni 2023.