Net als in het basisonderwijs, zijn de scholen in het voortgezet onderwijs ook verplicht om het vak Fries te geven. Bij de meeste scholen betekent dat dat de leerlingen in het eerste jaar allemaal 1 uur in de week Fries krijgen. Daarna wordt het een keuzevak, al bieden niet alle middelbare scholen in Friesland dit aan. De Afûk maakt ook lesmaterialen voor het voortgezet onderwijs, en doet dat vooral digitaal.

Searje 36

Sinds een paar jaar is Searje 36 dé digitale lesmethode Fries. De Afûk heeft het lespakket met hulp van Cedin én docenten Fries samengesteld. De naam geeft al aan dat het pakket bestaat uit 36 lessen, verdeeld in 6 thema’s. Searje 36 is onderdeel van ons Edufrysk-platform en is te gebruiken op pc’s/laptops, tablets en smartphones.

Searje 36 is in de eerste plaats een digitalisering van de papieren methode Freemwurk, wat je ook terug kunt zien in de thema’s. Daarnaast zijn het tijdschrift LinKk, de Canon fan de Friese geschiedenis en luister- en kijkmateriaal van SkoalTV (schoolTV) er te vinden. Verder zijn er educatieve taalgames opgenomen en is er aandacht voor zaken als FeRstival, Lês No! en SjONG!

Op dit moment (schooljaar 2017-2018) wordt Searje 36 door zo’n 35 schoollocaties gebruikt, wat neerkomt op meer dan 3000 eersteklassers. De voordelen van een digitale methode zijn onder andere:
– De opdrachten en toetsen worden automatisch nagekeken
– Het EduFrysk-platform biedt mogelijkheden om audio, video en educatieve games te integreren
– Anders al bij een boek zijn wijzigingen snel doorgevoerd, en fouten snel weggehaald
– Nieuw materiaal aanbieden kan altijd, net als het digitaliseren van zelf ontwikkeld materiaal van een docent

Searje 36 – klas 1 bestaat nu een een lessenserie voor het vmbo en een voor have/vwo. Klas 2 vmbo en klassen 2 en 3 havo/vwo zijn in ontwikkeling. Daar wordt ingezet op projectmatig werken. In de komende jaren zal er gewerkt worden aan lespakketten voor de bovenbouw vmbo (3-4) en havo/vwo (4-5-6, Tweede Fase). Het is ook de bedoeling om Searje 36 actueel te houden door bijvoorbeeld tijdschriftartikelen en SchoolTV-filmpjes te vervangen.

Licensies bestellen voor Searje 36 of meer informatie? Neem contact op met de Afûk: ynfo@afuk.frl.

Voor leerkrachten

Lesjaan.frl is de website voor leerkrachten, docenten en lesgevers om op de hoogte te blijven van alle ontwikkelingen die er gaande zijn op het gebied van het vak Fries in het onderwijs.

Toetsing en evaluatie

Om de ontwikkeling van kinderen beter te kunnen volgen, is het Evaluatiesysteem Fries Grip samengesteld. Vanuit Grip zijn er voor het voortgezet onderwijs verschillende instrumenten beschikbaar:
– leesbegripstoetsen
– de diagnostische Frisiatoets
– observatie-instrumenten
Alle evaluatie-instrumenten zijn, net als het lesmateriaal, gekoppeld aan het referinsjeramt Frysk (referentiekader Fries/rrF). Op deze manier kunnen scholen bijhouden welke domeinen en taaldoelen er behandeld worden.