De Afûk hat in ANBI-status (RSIN/ fiskaal nûmer ANBI 3304334). In ANBI is in Algemeen Nut Beogende Instelling. Op basis derfân kinne minsken dy’t in legaat neilitte of in skinking dwaan wolle oan in ANBI, gebrûk meitsje fan beskate belestingfoardielen. Sjoch foar mear ynformaasje dêroer op de webside fan de Belestingtsjinst.

De Afûk folget wat beleanning fan direksje en meiwurkers oanbelanget de Kao Soarch & Wolwêzen, de leden fan it bestjoer krije presinsjejild.

It bestjoer fan de Stichting Afûk bestiet mei yngong fan 28 febrewaris 2019 út: Jeroen Gebben (foarsitter), Nathan Hornstra (ponghâlder), Anje Wester (skriuwer), Annigje Toering en Tjalling van der Goot.

Dokuminten dy’t hearre by de ANBI-status:
Jierrekken en jierferslach 2021
Standaardformulier publikaasjeplicht ANBI Algemien 2021