Het Fries ontstond in de vroege middeleeuwen. Toen werd het steeds meer een eigen taal en begon het zich te onderscheiden van andere verwante Germaanse dialecten, zoals het Oudengels.

Dat Oudfries werd langs de Noordzeekust niet alleen gesproken, maar tussen Vlie en Wezer werd het in de late middeleeuwen, bijvoorbeeld in wetteksten, ook als schrijftaal en als bestuurstaal gebruikt. In de loop van de zestiende eeuw raakte het Fries als schrijftaal in onbruik. Maar een enkeling schreef het nog. In de negentiende eeuw werd het Fries opnieuw schrijftaal. Er ontstond toen een levendig literair klimaat en de taal ontwikkelde zich verder door de kruisbestuiving van spreken en schrijven. Vooral het Friese volkstoneel, dat vanaf 1860 opbloeide, was daarin belangrijk.

Officiële status
Het Fries heeft sinds 1956 in de provincie Friesland een officiële status die gelijk is aan die van het Nederlands. In dat jaar werd in het Staatsblad 1956, 242 een begin gemaakt met het formeel toegestane gebruik van het Fries in het rechtsverkeer. Een uitbreiding daarop werd 39 jaar later vastgesteld in het Staatsblad 1995, 440. Hoewel het in de praktijk natuurlijk al lang gebeurde, kregen de Friezen toen wettelijk het recht om hun taal in vergadering van gemeenteraden en Provinciale Staten te bezigen. In 1997 werden verder bij wet de mogelijkheden om het Fries in de rechtbank te gebruiken, verruimd, zodat nu onder meer ook het Openbaar Ministerie en de rechterlijke macht daar het Fries mogen gebruiken.

De inwoners van Friesland kunnen sinds jaar en dag in het Fries met gemeentelijke en provinciale overheden communiceren en corresponderen. De provincie en sommige gemeenten hebben er een beleidspunt van gemaakt om meer Fries te gebruiken bij het opstellen van officiële documenten. Door een aantal wetswijzigingen zijn zulke Friese stukken nu in bijna alle gevallen rechtsgeldig. Een van de laatste uitzonderingen daarop waren verenigingsstatuten, maar sinds 2002 kunnen ook die in het Fries worden opgesteld. Trouw- en geboorte-akten zijn vandaag de dag in alle Friese gemeenten tweetalig beschikbaar.

In 2014 werd de Wet Gebruik Friese Taal van kracht, waarin verschillende eerdere bepalingen samengebracht zijn. Zo is daar in vastgelegd dat het Fries en Nederlands de officiële talen van de provincie Friesland zijn, en verder verplicht deze wet de Rijksoverheid en Gedeputeerde Staten van de provincie Friesland om periodiek bestuursafspraken te maken.

Op wikipedia is heel veel informatie over het Fries te vinden.