Tialda Hoogeveen, foto: Balanina Photografy

BBA yn Foarlêssjuery Read2Me

13 februari

Hjoed sit de Berneboeke-ambassadeur yn de Bibleteek fan Drachten as part fan de foarlêssjuery fan Read2Me, de foarlêswedstryd foar it fuortset ûnderwiis. Wa wint? En wa mei dan troch nei de folgjende ronde?
De BBA kin útnûge wurde op skoallen, yn biblioteken en boekhannels, op boekedagen, by ferienings, foarlêswedstriden en foardrachtsfestivals. Sjoch foar mear ynformaasje en opjaan op www.berneboekeambassadeur.frl.