Tialda Hoogeveen, foto: Balanina Photografy

BBA in het Fries Landbouwmuseum

23 februari

It is foarjiersfakânsje. Tradisjoneel it momint om pakes en beppes te fermeitsjen yn de Fryske musea. De Berneboeke-ambassadeur is dêrom hjoed yn it Fries Landbouwmuseum yn Ljouwert om bern foar te lêzen út it berneboek Pykje Fjouwer. Oant dan!