Dit is de Afûk BoekeTIP10 foar maaie

Boeken fan Fryslan
6 mei 2024
Alle moannen kieze wy 10 titels út foar ús BoekeTIP10. In boek fertsjinnet in plakje op de list omdat it bygelyks krekt ferskynd is of omdat it goed by de tiid fan it jier past. Of gewoan omdat it de muoite wurdich is om der in ljochtsje op te setten! Nûmer 1 is net mear of minder as nûmer 10. Dêrom neame wy it ek de boekeTIP10 en net de boekeTOP10. Ek foar de moanne maaie ha wy wer in moaie seleksje makke!

Sjkoch yn ús websjop hokker titels dizze moanne yn ús BoekeTIP10 steane of kom ris del yn ús Fryske boek- en kadowinkel yn Ljouwert.  Yn de Afûkwinkel en -websjop fynst altyd it grutste én moaiste assortimint boeken en kado-artikels yn en oer it Frysk en Fryslân, foar alle leeftiden.

Dit is de Afûk BoekeTIP10 foar maaie:
1) Dy ferrekte Grouster
2) Liet fan mysels
3) Vrouwen van het Friese verzet: gevecht op vele fronten
4) Made in Fryslân
5) Klút en Mients ûntdekke eb en floed
6) Fan de lytse mol, dy’t witte wol wa’t him op ‘e kop skiten hat
7) In moaie dei yn ‘e hjerst/Wa rêdt Cesilia Tan – twa novellen (Audioboek)
8) Sipke fynt in ljipaai
9) Riekdom maekt de soep niet lekkerder – Verhaelen (Stellingwerfs)
10) Dorestad onthuld- De geschiedenis van een vroegmiddeleeuws handelscentrum