Foto: Hoge Noorden, Jacob van Essen

Eerste beroepscertificaten Fries uitgereikt op het mbo

Leren & onderwijs Over het Fries
9 februari 2024
Zo’n 25 studenten van Firda kregen donderdag 8 februari een certificaat uitgereikt voor het succesvol afronden van het keuzedeel ‘Frysk yn de beropskontekst’ (Fries in de beroepscontext). Met dit certificaat kunnen zij bij sollicitaties en vervolgopleidingen aantonen op welk niveau ze het Fries beheersen.

Het keuzedeel Fries in de beroepskontext wordt op dit moment aangeboden bij Aeres en Firda. Op jaarbasis zijn er zo’n 400 studenten die het keuzedeel volgen. De studenten komen van verschillende opleidingen, zoals Commerciële dienstverlening, Doktersassistent, Logistiek en Veehouderij. Vanaf dit schooljaar krijgen zij na afloop een certificaat uitgereikt waarmee zij hun behaalde niveau kunnen aantonen. Gedeputeerde Eke Folkerts reikte donderdag de eerste certificaten op het provinciehuis uit aan studenten van Firda.

Gedeputeerde Folkerts: “Ik vind het een hele eer om de eerste certificaten te mogen uitreiken. Het middelbaar beroepsonderwijs is zeer belangrijk voor onze provincie. Zo’n 70% van onze inwoners heeft immers een mbo-achtergrond. En de meeste studenten op het mbo blijven in Fryslân wonen en werken. Er is de laatste jaren steeds meer aandacht gekomen voor het Fries in het mbo, waarbij de studenten leren om het Fries in de beroepspraktijk te gebruiken en dat in projecten ook in de praktijk brengen. Als je goed Fries kunt, helpt dat om een goede relatie met Friestalige klanten/cliënten/patiënten op te bouwen.”

Binnen het keuzedeel leren studenten aan de hand van generieke lessen over de spelling en grammatica van het Fries. In het programma van een half jaar is niet alleen aandacht voor de persoonlijke taalontwikkeling van de student. Via praktijkopdrachten sluit het programma óók aan bij hun beroepspraktijk. Op deze manier werken zij aan hun taalvaardigheid, gericht op hun eigen (toekomstige) beroep in vijf domeinen: lezen, schrijven, verstaan, praten en in gesprek.

Momenteel wordt het keuzedeel op drie niveaus aangeboden (A1, A2 en B1). Deze niveaus zijn vastgelegd in het referentiekader Fries (Referinsjeramt Frysk – rrrF) en komen overeen met de niveaus uit het Europees Referentiekader voor Moderne Talen, het ERK/CEFR (Common European Framework of Reference for Languages). Zo is het niveau van het keuzedeel laagdrempelig en geschikt voor niet-Friestalige studenten, maar tegelijk ook interessant en uitdagend voor studenten die het Fries van huis uit al hebben meegekregen. De gezamenlijke ambitie van ‘Wy binne mbû’ is om alle mbo-studenten in Fryslân de mogelijkheid te bieden om te werken aan hun eigen taalvaardigheid Fries.
Zie ook: taalplan.frl.