Friese lesmethodes en tijdschriften gratis voor scholen

Berneboeke-ambassadeur Leren & onderwijs Over het Fries
25 mei 2022
Alle scholen in het (speciaal) primair en voortgezet onderwijs krijgen vanaf volgend schooljaar gratis Fries lesmateriaal aangeboden. In het primair onderwijs gaat het om de digitale methode Spoar 8 en het tijdschrift Tsjil. Scholen in het voortgezet onderwijs krijgen gratis toegang tot de digitale lesmethode Searje 36 en ontvangen het tijdschrift LinKk. Het gratis aanbieden van het lesmateriaal draagt bij aan de doelstelling van het project Taalplan Frysk 2030. Zo kunnen de scholen alle kerndoelen voor het vak Friese taal en cultuur aanbieden.

Gedeputeerde Sietske Poepjes: “Skoallen foar it primêr en fuortset ûnderwiis moatte uterlik yn it jier 2030 alle kearndoelen, lykas Frysk lêze en skriuwe, oanbiede. Dat is de ambysje dy’t it Ryk en de provinsje mei-inoar útsprutsen hawwe yn de Bestjoersôfspraak Fryske Taal en Kultuer. Mei it fergees beskikber stellen fan de Fryske lesmetoaden en de tydskriften stypje wy de skoallen by it beheljen fan harren ambysjes foar it Frysk.

Het gratis aanbieden van het lesmateriaal is mogelijk door het aanpassen van de Materiële Instandhouding Frysk (MIF). Eerder werd dit geld van het Rijk via de provincie verdeeld onder de schoolbesturen voor de aanschaf van Fries lesmateriaal. In overleg met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de schoolbesturen zal de provincie het geld gebruiken om de licentie- en aanschafkosten af te kopen. Hierdoor neemt de regeldruk af bij scholen. De scholen krijgen begeleiding bij het inzetten van het lesmateriaal zodat het aansluit bij de wensen en ambities van de school. Alle scholen ontvangen binnenkort informatie over hoe zij toegang krijgen tot het gratis lesmateriaal.

Subsidieregeling Frysk foar no en letter
De subsidieregeling Frysk foar no en letter blijft beschikbaar voor scholen om naar eigen keuze ander lesmateriaal aan te schaffen. Met deze subsidie kan een school ook subsidie aanvragen voor opleiding en nascholing van docenten, extra inzet van personeel voor het (vak) Fries of voor culturele activiteiten.

Samenwerking
Het project Taalplan Frysk 2030 werkt aan de kwaliteit van Fries onderwijs op alle scholen en alle onderwijsniveaus. De provincie zet zich hiervoor in met taal- en onderwijsinstellingen Afûk, Cedin, Fers, Keunstwurk, NHL Stenden Hogeschool, Omrop Fryslân, Onderwijsbureau Semko en Sintrum Frysktalige Berne-opfang (SFBO).

Meer informatie over het project is te vinden op: www.taalplan.frl.