Nieuw project ‘Dêrom Frysk – Klassem!nt’ met gratis lespakketten voor voortgezet onderwijs

Leren & onderwijs Over het Fries
7 april 2022
Afûk, Cedin en SJB Media komen met het nieuwe project ‘Klassem!nt’ voor scholen in het voortgezet onderwijs. Het gaat om een vervolg én een verdiepingsslag op de vorige en zeer succesvolle campagne #dêromfrysk, die in februari 2021 startte. Klassem!nt heeft als doel leerlingen in het voorgezet onderwijs te laten nadenken over wat taal voor hen betekent en ze enthousiast te maken om voor het Fries als (examen)vak te kiezen. Een serie portretten laat hen zien hoe leuk en belangrijk het Fries is en welke kansen en mogelijkheden het kan bieden.

Dêrom Frysk – Klassem!nt
Dêrom Frysk is een bewustwordingscampange voor jongeren in Fryslân die antwoord geeft op de vraag “Waarom Fries?”. Klassem!nt werkt aan het belangrijke deel dat vooraf gaat aan het vak Fries: het laat leerlingen in het voortgezet onderwijs nadenken over wat taal voor hen betekent. Doel is om de komende jaren toe te werken naar een grotere groep examenkandidaten voor het vak Fries. Lisa Boersma, projectcoördinator onderwijs bij de Afûk: “Prosintueel sjoen is de groep learlingen dy’t eksamen docht yn it Frysk net grut. Mei Dêrom Frysk wolle wy de learlingen bewust meitsje fan de foardielen fan it Frysk – en meartalichheid yn bredere sin – en geane dêrby djipper yn op emoasje en motivaasje.”

Bij Klassem!nt staat een serie videoportretten centraal van ‘gewone’ Friezen met een bijzonder verhaal. Verhalen die verwonderen, herkenning oproepen en aanzetten tot een mooi klassengesprek tussen leerlingen en docenten. De leerlingen ranken de video’s op basis van wat ze horen en denken na over de waarde van een taal en het nut van het Fries. Sipke Jan Bousema, producent van SJB Media: “De doelgroep wurdt direkt en mjitber berikt fia de ynteraktive website, dêrtroch binne de oerwagingen fan learlingen ynsichtlik. Dat is handich, omdat wy mei dy ynformaasje de doelgroep op in letter momint fia de dosint noch better oansprekke kinne en sa komme ta in optimale aktivaasje.”

Gratis lespakketten voor alle scholen
Vandaag zijn naar alle scholen voor het voortgezet onderwijs in Fryslân lespakketten gestuurd waarmee het interactieve project Klassem!nt op school kan worden uitgevoerd. Dat kan binnen een les Fries of bijvoorbeeld bij het vak Maatschappijleer. Alles wat nodig is om de lessen te geven, zit in het pakket: van lesbrieven en posters tot een handleiding met stap-voor-stap uitleg voor de docent.
Anna Marije Bloem, onderwijsadviseur bij Cedin: “Foar de einopdracht krije alle learlingen in fotomapke wêrmei’t sy harren persoanlike portret meitsje kinne oer harren eigen taal. Dat leveret moaie persoanlike petearen op en begryp foar elkoars motivaasjes.”.

Samenwerking Dêrom Frysk
Dêrom Frysk is een samenwerking tussen Afûk, Cedin en SJB Media en onderdeel van Taalplan Frysk 2030. Een van de doelstellingen is dat het in 2030 op alle voorgezet onderwijsscholen mogelijk is om Fries als examenvak te kiezen; dat is nu mogelijk op 13% van alle scholen. Met Taalplan Frysk wordt geïnvesteerd in de kwaliteit van Fries onderwijs op alle scholen en alle onderwijsniveaus.