KOÖRDINATOR MARKETING EN KOMMUNIKAASJE
foar 16-20 oeren wyks

De Afûk is in aktive, ûndernimmende organisaasje, dy’t as doel hat om de Fryske taal yn alle geledingen fan ús Fryske mienskip in folweardich plak te jaan.

Wy sykje op koarte termyn in nij talint mei frisse ideeën oer kommunikaasje en pr, om ús organisaasje en ús projekten better sichtber te meitsjen.

Wat binne dyn wurksumheden?
* do betinkst en ûntwikkelest yn oerlis mei dyn kollega’s promoasjekampanjes, en do stelst kommunikaasjeplannen op
* do koördinearrest de opset en ûntwikkeling fan pr- en promoasjemateriaal
* do ferbynst ús projekten, produkten en aktiviteiten mei-inoar, bewaakst de langetermyn-contentplanning en advisearrest dyn kollega’s by de útwurking fan boppesteande saken
* do bist mei-ferantwurdlik foar it up-to-date hâlden fan ús webside en sosjale media-kanalen
* do ûnderhâldst kontakten mei de parse en oare media

Wat is dyn profyl?
* do hast in passende oplieding hân op hbû-nivo
* do bist op ‘e hichte mei de nijste marketingtechniken en -middels, sawol online as offline
* do kinst goed skriuwe, sawol online as offline teksten
* do kinst goed selsstannich wurkje, mar fielst dy ek thús yn in team
* do hast ûnderfining mei WordPress, MailChimp en Adobe-programma’s
* do hast in goeie behearsking fan de Fryske en de Nederlânske taal, sawol mûnling as skriftlik
* do hast affiniteit mei de Fryske taal en kultuer

Wat biede wy dy?
* do krijst de romte om selsstannich te wurkjen, mei in soad eigen ynbring
* do krijst in tsjinstferbân foar in perioade fan 1 jier, mei kâns op ferlinging
* salaris neffens de KAO Soarch en Wolwêzen, skaal 7

Foar mear ynformaasje oer de funksje kin kontakt opnommen wurde mei Mirjam Vellinga, Mirjam.Vellinga@afuk.frl, 058-2343070 (net oanwêzich op freed).

Dyn sollisitaasje mei cv graach uterlik moandei 21 juny 2021 stjoere nei Ciska.Noordmans@afuk.frl, rjochte oan de direkteur fan de Afûk, Alex de Jager.