De Afûk is in aktive, ûndernimmende organisaasje, dy’t as doel hat om de Fryske taal oeral yn ús Fryske mienskip in folweardich plak te jaan. Wy hawwe in Fryske boek- en kadowinkel en in útjouwerij, wy jouwe kursussen en workshops en wy ûntwikkelje ûnderwiismetoaden. Dêrneist wurkje wy oan in hiel soad wikseljende projekten en kampanjes. Der wurkje sa’n 35 minsken by de Afûk.

Op dit stuit binne der gjin fakatueres by de Afûk.