De Afûk is in aktive, ûndernimmende organisaasje, dy’t as doel hat om de Fryske taal oeral yn ús Fryske mienskip in folweardich plak te jaan. Wy hawwe in winkel en in útjouwerij, wy jouwe kursussen en workshops en wy ûntwikkelje ûnderwiismetoaden. Dêrneist binne wy dwaande mei in hiel soad wikseljende projekten en kampanjes. Der wurkje sa’n 30 minsken by de Afûk.

Wy sykje binnen ús team Taalpromoasje in:

KURSUSORGANISATOR
foar 24-32 oeren wyks

Wat is dyn rol?
As kursusorganisator bisto de spil yn de organisaasje fan ús kursussen. Do planst en organisearrest de kursussen, soargest dat it oanbod oan kursussen presintearre wurdt oan de bûtenwrâld, do joust ynformaasje oer de kursussen oan partikulieren, bedriuwen en ynstellingen en hast goed kontakt mei de lesjouwers. Fierder tinksto mei oer it kursusoanbod en sikest aktyf nei nije kursisten en kursusgroepen. Sjoch foar mear ynformaasje oer ús kursussen op: https://kursus.afuk.frl/

Wat nimst mei?
– hast in mbû+/hbû wurk- en tinknivo
– do wurkest sekuer, kinst goed oer wurkdruk en bist fleksibel
– do kinst goed mei in ferskaat oan minsken oerwei
– do kinst flot Frysk prate en by foarkar ek skriuwe of wolst dat op koarte termyn leare (dêr hawwe wy nijsgjirrige kursussen foar)
– do wurkest graach selsstannich, mar sikest ek de gearwurking op

Wat biede wy dy?
– in ôfwikseljende baan mei in soad selsstannichheid yn in kreatyf en entûsjast team
– do krijst earst in tydlik tsjinstferbân foar in perioade fan in jier (mar it giet hjir om in strukturele funksje)
– salaris neffens de KAO Sosjaal Wurk, skaal 7, ôfhinklik fan oplieding en ûnderfining

Mear ynformaasje
Foar mear ynformaasje oer de fakatuere kinst kontakt opnimme mei: Alex de Jager, direkteur (alex.dejager@afuk.frl, tel. 058-2343070 of 06-51019964).

Sollisitearje
Stjoer dyn sollisitaasje mei dyn cv foar 19 maart 2023 nei Ciska Noordmans: ciska.noordmans@afuk.frl. De sollisitaasjepetearen sille plakfine op tongersdei 23 maart yn de moarn (earste petear) en moandei 27 maart yn de middei (twadde petear).

Wolsto ús helpe om minsken entûsjast te meitsjen foar it Frysk? Dan hearre wy graach fan dy!