De Afûk is in aktive, ûndernimmende organisaasje, dy’t as doel hat om de Fryske taal yn alle geledingen fan ús Fryske mienskip in folweardich plak te jaan. In sterke gearwurking mei it ûnderwiis fine wy essinsjeel foar in moaie takomst fan de Fryske taal. Wy sykje in:

HAAD UNDERWIIS
foar 28 oant 36 oeren wyks

In útdaagjende baan yn in dynamyske organisaasje dêr’tst echt it ferskil meitsje kinst foar it Frysk yn it ûnderwiis. Wat foar dy? Dowload hjir de fakatuere. Sollisitearje kin oant 12 juny 2023.