De Afûk is in aktive, ûndernimmende organisaasje, dy’t as doel hat om de Fryske taal yn alle geledingen fan ús Fryske mienskip in folweardich plak te jaan.

Wy sykje op koarte termyn in

KOÖRDINATOR MARKETING EN KOMMUNIKAASJE (m/f)
foar 16 oeren wyks,

in nij talint mei frisse ideeën oer kommunikaasje en pr om ús organisaasje en ús projekten better sichtber te meitsjen.

Wat binne dyn wurksumheden?
* do betinkst promoasjekampanjes en stelst kommunikaasjeplannen op
* do koördinearrest de opset en ûntwikkeling fan pr- en promoasjemateriaal
* do bist mei-ferantwurdlik foar it byhâlden fan de webside en de sosjale media kanalen
* do ûnderhâldst kontakten mei de parse en oare media

Wat is dyn profyl? 
* do hast in passende oplieding hân op MBU/HBU nivo
* do bist op ‘e hichte mei de nijste marketingtechniken en middels sawol online as offline
* do kinst goed skriuwe, sawol online as offline teksten
* do kinst goed selsstannich wurkje, mar fielst dy ek thús yn in team
* do hast ûnderfining mei WordPress, Mailchimp en Adobe-programma’s
* do hast in goeie behearsking fan de Fryske en Nederlânske taal, sawol mûnling as skriftlik
* do hast affiniteit mei de Fryske taal en kultuer

Wat biede wy dy?
* do krijst de romte om selsstannich te wurkjen mei in soad eigen ynbring
* do krijst in tsjinstferbân foar in perioade fan 1 jier, mei kâns op ferlinging
* salaris neffens de KAO Soarch en Wolwêzen, skaal 7

Mear ynformaasje
Foar mear ynformaasje oer de funksje kin o/m 23 maaie 2019 kontakt opnommen wurde mei Mirjam Vellinga, m.vellinga@afuk.nl, 058-2343070.

Sollisitearje
Stjoer dyn sollisitaasje foar 27 maaie 2019  nei c.noordmans@afuk.nl, rjochte oan de direkteur fan de Afûk, Alex de Jager.