De Afûk is in aktive, ûndernimmende organisaasje, dy’t as doel hat om de Fryske taal oeral yn ús Fryske mienskip in folweardich plak te jaan. Wy hawwe in Fryske boek- en kadowinkel en in útjouwerij, wy jouwe kursussen en workshops en wy ûntwikkelje ûnderwiismetoaden. Dêrneist wurkje wy oan in hiel soad wikseljende projekten en kampanjes. Der wurkje sa’n 35 minsken by de Afûk.

Op dit stuit binne der twa fakatueres by de Afûk.
De kommende jierren hawwe wy de ambysje om noch mear minsken te berikken mei ús kursusoanbod. Dêrom sykje wy twa nije kollega’s foar de kursusorganisaasje om it team te fersterkjen.

Wy sykje in
kursusorganisator
foar 20 oant 24 oeren wyks

As kursusorganisator bisto, tegearre mei in direkte kollega, de spil yn de organisaasje fan ús kursussen. Do planst en organisearrest de kursussen, soargest dat it oanbod oan kursussen presintearre wurdt oan de bûtenwrâld, do joust ynformaasje oer de kursussen oan partikulieren, bedriuwen en ynstellingen en hast goed kontakt mei de lesjouwers. Fierder tinksto mei oer it kursusoanbod en sikest aktyf nei nije kursisten en kursusgroepen.
Klik hjir foar de PDF mei de folsleine fakatuere foar kursusorganisator.

En in
lesjouwer & materiaalûntwikkeler
foar 24 oant 32 oeren wyks

As lesjouwer jousto allerhanne kursussen oan net-Frysktalige en Frysktalige kursisten op ferskate plakken yn de provinsje of online. Dat binne kursussen foar sawol de partikuliere as de saaklike merk. Mei dyn kollega’s fan de kursusorganisaasje sikest aktyf nei nije kursisten en kursusgroepen by bedriuwen en ynstellingen. Neist it lesjaan hâldsto dy dwaande mei de ûntwikkeling fan kursusmateriaal en ynnovative lesmetoades.
Klik hjir foar de PDF mei de folsleine fakatuere foar lesjouwer.

Wolsto mei ús minsken entûsjast meitsje foar it Frysk?
Dan hearre wy graach fan dy!

Foar mear ynformaasje oer dizze twa fakatueres kinst kontakt opnimme mei:
Alex de Jager, direkteur: alex.dejager@afuk.frl, tel. 058-2343070 of 06-51019964.

Stjoer dyn sollisitaasje mei dyn cv foar 3 maart 2024 nei Ciska Noordmans:
ciska.noordmans@afuk.frl.

De sollisitaasjepetearen sille plakfine yn de wike fan 11 maart (earste petear)
en de wike fan 18 maart (twadde petear).