De Afûk is in aktive, ûndernimmende organisaasje, dy’t as doel hat om de Fryske taal yn alle lagen fan ús Fryske mienskip in folweardich plak te jaan. Der wurkje likernôch 30 minsken by de Afûk.

De winkel fan de Afûk hat in breed oanbod: fan berneboeken oant romans en wittenskiplike stúdzjes oer skiednis en taal. Dêrneist fynst yn de winkel kaarten, tydskriften en allerhanne aardige kado-artikelen. Mar ek mei fragen oer de Fryske taal of in kursus Frysk kinst by ús terjochte.

Wy sykje op koarte termyn in

HAAD WINKEL (m/f)
foar 36 oeren wyks (ynkl. sneons)

dy’t mei de kollega’s soarget foar tefreden klanten yn ús boekwinkel oan de Bûterhoeke, mar ek yn de webshop.

Wat binne dyn wurksumheden?
* do joust op entûsjaste wize lieding oan in erfaren team fan winkelmeiwurkers
* do draachst by oan it realisearjen fan de omset fan de winkel
* do organisearrest aktiviteiten foar de winkel, binnen en bûten winkeltiden
* do bist mei-ferantwurdlik foar it up-to-date hâlden fan de webshop en sosjale media

Wat is dyn profyl? 
* do hast in passende oplieding hân op MBU/HBU nivo
* do hast ûnderfining yn it boekefak
* do hast in skerpe fokus op it heljen fan resultaten
* do hast treflike kommunikative feardichheden en in representative útstrieling
* do hast de drive om dysels ûntwikkeljen te bliuwen
* do hast in goeie behearsking fan de Fryske en Nederlânske taal, sawol mûnling as skriftlik;

Wat biede wy dy?
* do krijst de romte om selsstannich te wurkjen mei in soad eigen ynbring
* do krijst in tsjinstferbân foar in perioade fan 1 jier, mei kâns op ferlinging
* salaris neffens de KAO Soarch en Wolwêzen, skaal 7

Foar mear ynformaasje oer de funksje kin o/m 23 oktober 2019 kontakt opnommen wurde mei Ernst Bruinsma, e.bruinsma@afuk.nl, 058-2343070.

Sollisitaasje foar 23 oktober 2019 stjoere nei ynfo@afuk.nl, rjochte oan de direkteur fan de Afûk, Alex de Jager.