By de Afûk sykje wy in projektmeiwurker ûnderwiis foar 24 oant 32 oeren wyks. In ôfwikseljende baan yn in dynamyske organisaasje en − al sizze wy it sels − yn in superleuk team! Wat foar dy?

De Afûk is in aktive, ûndernimmende organisaasje, dy’t as doel hat om de Fryske taal yn alle geledingen fan ús Fryske mienskip in folweardich plak te jaan. In sterke gearwurking mei it ûnderwiis fine wy essinsjeel foar in moaie takomst fan de Fryske taal. Us wurksumheden binnen it ûnderwiis hawwe plak binnen de brede gearwurking Taalplan Frysk 2030.

Wy sykje binnen it ûnderwiisteam in:

PROJEKTMEIWURKER UNDERWIIS
foar 24 oant 32 oeren wyks

Mei dy wolle wy de gearwurking mei it middelber beropsûnderwiis fersterkje en oansprekkende aktiviteiten, opdrachten én materiaal (troch)ûntwikkelje dat rjochte is op it taalbewustwêzen en de taalfeardichheden fan mbû-studinten. De klam leit op it (troch)ûntwikkeljen fan oanbod foar boargerskip en de praktykfakken fan mbû-studinten (leafst yn gearwurking mei it bedriuwslibben). Yn ’e mande mei de oare teamleden silst mei de dosinten programma’s úttinke, skriuwe, útprobearje, oanpasse en ymplemintearje.

Wat is dyn profyl?
·        Do hast in hbû-wurk- en -tinknivo,
·        do fielst dy thús by it middelber beropsûnderwiis en fielst oan wat de mearwearde is fan de Fryske taal foar it bedriuwslibben yn Fryslân,
·        do hast ûnderfining mei it skriuwen fan teksten foar in breed publyk,
·        do hast it Frysk mûnling goed yn ’e macht en kinst goed Frysk lêze en leafst ek skriuwe,
·        do bist kreatyf en pro-aktyf, hast fernijende ideeën, wurkest selsstannich mar sikest ek de gearwurking op, witst fan oanpakken en hast each foar detail.

Wat biede wy dy?
·        Do krijst in tydlik tsjinstferbân fan 24 oant 32 oeren wyks foar in perioade fan in jier (mei mooglike ferlinging).
·        Salaris neffens de KAO Sosjaal wurk, skaal 7, en fierder ôfhinklik fan oplieding en ûnderfining.

Hasto der nocht oan om mei ús it ferskil te meitsjen foar it Frysk yn it ûnderwiis? Dan hearre wy graach fan dy! Stjoer dyn sollisitaasje plus cv foar 28 novimber 2022 nei Ciska Noordmans: ciska.noordmans@afuk.frl. Foar mear ynformaasje oer de fakatuere kinst kontakt opnimme mei Fokke Jagersma, projektkoördinator ûnderwiis: fokke.jagersma@afuk.frl, tel. 06-10323820.

Sollisitaasjepetearen sille holden wurde op moandei 5 en tiisdei 6 desimber 2022.