De Afûk is in aktive, ûndernimmende organisaasje, dy’t as doel hat om de Fryske taal yn alle geledingen fan ús Fryske mienskip in folweardich plak te jaan. In sterke gearwurking mei it ûnderwiis fine wy essinsjeel foar in moaie takomst fan de Fryske taal. Der binne op dit stuit twa fakatueres by de Afûk.

Fakatuere haad ûnderwiis july 2022
Wy sykje in:
HAAD UNDERWIIS
foar 28 oant 36 oeren wyks
In útdaagjende baan yn in dynamyske organisaasje dêr’tst echt it ferskil meitsje kinst foar it Frysk yn it ûnderwiis.
(Klik op de reade kop foar de pdf mei dêryn de fakatuere.)

Fakatuere projektmeiwurker ûnderwiis july 2022
Wy sykje binnen it ûnderwiisteam in:
PROJEKTMEIWURKER UNDERWIIS
foar 24 oant 32 oeren wyks
In ôfwikseljende baan yn in dynamyske organisaasje en − al sizze wy it sels − yn in superleuk team!
(Klik op de reade kop foar de pdf mei dêryn de fakatuere.)