Simke Kloostermanpriis voor ‘It neidiel fan de twivel’ van I.E. Bloem

Boeken fan Fryslan
25 maart 2022
Wij feliciteren I.E. Bloem met de Simke Kloostermanprijs 2022! De prijs voor het beste kinderboek van het afgelopen jaar, gaat naar It neidiel fan de twivel van I.E. Bloem, in 2021 verschenen bij uitgeverij Afûk. Dat heeft de jury voor de Simke Kloostermanprijs 2022 bestaande uit Arjan Hut, Martsje de Jong en Jant van der Weg bekend gemaakt. Andere genomineerde boeken waren In nuvere nacht van Anne-Goaitske Breteler, It deiboek van Janny van der Molen, Jesse van Mindert Wijnstra en Wurden fan Timo van Tialda Hoogeveen. It neidiel fan de twivel is de tweede Young Adult roman van de schrijver, een nieuwe ster aan het Friese firmament die onder pseudoniem publiceert.

De jury schrijft het volgende over het boek:

In roman yn de kategory Young Adult en dan beslist ek foar de âldere helte fan dy kategory. Bas sil op útwikseling nei Bergamo. Hy is stil, lit it efterste fan ’e tonge net sjen. Syn klasse- en reisgenoatsje Vera is krekt oarsom, in populêr en opportunistyske jonge frou yn wurding. Yn Bergamo sille se nei skoalle, mar dan brekt de koroana-pandemy út. De problemen fan Bas, de problemen fan it Italjaanske famke Julia dêr’t er slim fereale op wurdt, komme allegearre yn in skerp ljocht te stean as de regio op slot giet en Vera en Bas nei hûs moatte.

Yn dit aktuele, skerpe, ferrassende en yntrigearjende ferhaal bliuwt lang yn ’e midden wat der no krekt te rêden is. En sels oan de ein bliuwe der noch fragen oer, want, hoe soe it no fierder gean? I.E. Bloem boartet hiel tûk mei de lêzer en mei de feiten dy’t er wol en net sjen lit. In bysûndere oanwinst foar de jeugdliteratuer.

De prijs wordt beschikbaar gesteld door het Simke Kloostermanlien. Op vrijdag 20 mei om 15:00 uur vindt de prijsuitreiking plaats in de Petruskerk in Twijzel. Commissaris van de Koning Arno Brok zal dan de prijs van €5000,- en de handgemaakte oorkonde uitreiken.