Onderzoek Taalunie: Friezen gebruiken vaker Fries

Over het Fries
18 september 2019
De Taalunie heeft onderzoek gedaan naar de positie van het Nederlands in de samenleving. Ook de positie van het Fries is onderzocht. De uitkomsten zijn gepresenteerd in het rapport 'Staat van het Nederlands'. De belangrijkste uitkomst is dat er een tendens is dat er minder uitsluitend Nederlands gesproken wordt en dat er meer Fries gebruik wordt in Fryslân in vergelijking met de uitkomsten van het onderzoek in 2016.

In de naaste omgeving praat 37,3 procent van de ondervraagde Friezen altijd Nederlands. Dat is evenveel als de Friezen die altijd Fries praten. In 2016 praatte nog 53,2 procent altijd Nederlands met familie, vrienden en bekenden, terwijl toen slechts 22,2 procent altijd Fries spraken in de naaste omgeving. In sociale situaties buitenshuis, zoals in de supermarkt of in het ziekenhuis, wordt er ook meer Fries gesproken. 8,8 procent geeft aan altijd Fries te praten in die situaties. Dat is een toename ten opzichte van 2016, terwijl het aantal mensen dat aangeeft alleen maar Nederlands te praten, is afgenomen. Het grootste deel van de ondervraagde mensen gaf aan zowel Nederlands als Fries te gebruiken in sociale situaties buitenshuis.

Fries op social media
3,7 procent van de Friezen gaf aan alleen maar Fries te gebruiken op social media. Ook hier zegt de meerderheid (51,7 procent) zowel Fries als Nederlands te gebruiken. Wat opvalt is dat er op WhatsApp een afname is van het aantal mensen dat alleen maar Fries gebruikt. Op dit platform is het gebruik van het Nederlands en het Fries het populairst. 26,8 procent schrijft altijd in het Nederlands op WhatsApp.

Werkwijze
Voor het onderzoek heeft de Taalunie 315 Friezen ondervraagd. Dat waren ongeveer twee keer zoveel dan bij het laatste onderzoek in 2016. Volgens de Taalunie zijn de resultaten daardoor representatiever dan bij het rapport van 2016. Kanttekening bij deze cijfers is dat de deelnemers onder andere geworven zijn door streektaalorganisaties. Hierdoor kan het zo zijn dat er meer mensen de enquête ingevuld hebben die zich inzetten voor het behoud van het Fries.