Foto: deMoanne

Amarins Geveke nieuwe hoofdredacteur ‘de Moanne’

Boeken fan Fryslan Vrije tijd
25 maart 2020
Amarins Geveke (1974) is met ingang van 1 april 2020 benoemd als nieuwe hoofdredacteur van cultureel tijdschrift 'de Moanne'. Geveke is directeur van Folkshegeskoalle Schylgeralân, presentator en samensteller van de talkshow IepenUp. Eerder werkte zij als redacteur en verslaggever bij Omrop Fryslân.

Amarins Geveke volgt na 17 jaar Ernst Bruinsma op. Ze wil haar graag inzetten voor een grotere en belangrijkere positie van het tijdschrift binnen de ‘Fryske mienskip’: “It is in eare om mei te wurkjen oan sa’n moai blêd as ‘de Moanne’ en ik wol my graach ynsette om tegearre mei redaksje en bestjoer nije plannen te ûntwikkeljen foar ‘de Moanne’.”

Kultureel tydskrift ‘de Moanne’
‘de Moanne’ is in tagonklik, eigentiids blêd foar en oer kultuer yn Fryslân en wol in breed en kreatyf poadium biede foar aktuele en skôgjende bydragen oer kultuer en de keunsten. It earstkommende nûmer fan ‘de Moanne’ leit ein maart by alle abonnees op ‘e matte. Noch gjin abonnee? In abonnemint op ‘de Moanne’ is der al fanôf €10,-. Sjoch ek www.demoanne.nl.