#DêromFrysk moet leerlingen enthousiast maken voor Fries als examenvak

Leren & onderwijs Over het Fries
11 februari 2021
Met een volledig nieuwe en innovatieve campagne moeten leerlingen van het voortgezet onderwijs geïnspireerd worden om het Fries als examenvak te kiezen. Die keuze zal binnenkort weer moeten worden gemaakt en de Afûk, SJB Media en Omrop Fryslân willen leerlingen laten zien hoe leuk, maar ook hoe belangrijk het Fries is. Voor de campagne #DêromFrysk is aansluiting gezocht met de doelgroep, leerlingen kunnen via Google Assistant namelijk letterlijk het gesprek aangaan met bekende Friezen.

Het Fries onder de aandacht brengen bij die doelgroep is belangrijk volgens projectcoördinator onderwijs Lisa Boersma van de Afûk: ‘Prosintueel sjoen is de groep learlingen dy’t eksamen Frysk docht net grut. Troch harren bewust te meitsjen fan de foardielen fan it Frysk yn kombinaasje mei kânsen foar de takomst, wolle wy mei dizze kampanje de kommende jierren wurkje ta in gruttere groep eksamenkandidaten. Dy bewustwurding hoopje wy breder ynsette te kinnen as allinnich by de learlingen. It is nammentlik noch mar op 13% fan de skoallen mooglik om Frysk as eksamenfak te kiezen.’

Eindredacteur Janjelle Ringnalda van Omrop Fryslân Tsjil ziet het belang ook: ‘Wy sykje aktyf it kontakt mei ús doelgroep. Dizze tûke kampanje slút  goed oan by wat wy al in soad dogge by Omrop Fryslân Tsjil; jongerein benaderje wêr’t sy binne, online.’

Via de filmpjes die de Friese ‘influencers’ zelf plaatsten werden leerlingen gestimuleerd de vraag ‘Hey Google, praat met een bekende Fries?’ te stellen. In het telefoongesprek dat volgt vertelt bijvoorbeeld Jesse van Wieren dat hij het Fries wel als examenvak had en dat echt als een cadeautje voelde. Een uniek concept volgens maker en producent Sipke Jan Bousema:  ‘Om de jongerein te berikken hawwe wy socht nei ynnovative en unike tapassingen. Mei de kombinaasje tusken Google Assistant en YouTube is it ús slagge in kombinaasje te finen dy’t noch nea earder brûkt is en dêr’t jongerein it idee by hawwe echt te beljen mei bekende Friezen. Dy tapassing liede al ta hilaryske mominten, want do hast it gefoel as giet de telefoan écht oer. Besykje mar ris! Ik bin grutsk dat ik sa in bydrage leverje kin oan it stimulearjen fan de Fryske taal.’

Voor deze unieke campagne zochten de drie partijen de samenwerking met elkaar. Alles met het doel de groei van het Fries op een innovatieve manier te stimuleren.