Earste Sutelaksje 2024 – Foto: Jacob van Essen

Earste Sutelaksje fan 2024 fan start yn marleafst fjouwer doarpen

Boeken fan Fryslan Vrije tijd
8 april 2024
Afgelopen vrijdag 5 april ging de eerste Sutelaksje van dit jaar van start in Itens, Rien, Lytsewierrum en Hinaard. Dorpskrant ‘Diggelfjoer’ organiseerde samen met Boeken fan Fryslân een Sutelaksje in de vier dorpen. En niet zonder succes!

Elisabeth Abels-Gorter, uit naam van de redactie van dorpskrant ‘Diggelfjoer’: “Wy hawwe ús poerbêst fermakke en in protte moaie reaksjes krigen. Der wienen in soad minsken ferrast mei it oanbod Fryske boeken. Wy hawwe yn ien jûn hiel wat Fryske boeken ferkocht en dêrmei in moaie ynstruier foar ús doarpskrante ophelle!”

Het hele jaar door worden er in samenwerking met verschillende clubs en verenigingen rondom in Fryslân Sutelaksjes georganiseerd. Zo worden er dit jaar o.a. Friese boeken ‘sutele’ in: Franeker, Ryptsjerk, Jorwert, Berltsum, Menaam, Holwerd, Bitgum, Bitgummole en Ingelum.

25% van de opbrengst is voor de clubkas
Ook een Sutelaksje aanvragen? Of checken wanneer de Sutelaksje bij u in de buurt is? Zie www.sutelaksje.nl voor de actuele Sutel-agenda of om jullie vereniging op te geven. Want een Sutelaksje levert een mooie zakcent op voor jullie club of vereniging! (En aanmelden is heel eenvoudig!)