Foto: Jacob van Essen

Eeltsje Hettinga schrijft laatste gedicht als Dichter fan Fryslân

Boeken fan Fryslan Over het Fries Vrije tijd
18 november 2019
Eeltsje Hettinga heeft als Dichter van Fryslân zijn laatste gedicht geschreven, donderdag wordt zijn opvolger gepresenteerd. Het gedicht is speciaal gemaakt voor schrijfster Aggie van der Meer, die in september te horen kreeg dat ze de Gysbert Japicxprijs gewonnen heeft en zaterdag de prijs in ontvangst neemt.

Under de klokslach fan de Martini

Foar Aggie van der Meer,
Gysbert Japicxpriis 2019

Sjoch de sinne, in fonkjende aster oer
de Apelmerk, dizze hjerstmiddei.

In flap wyn blaast twirjend in stik krante
de terrassen oer: O, dante, dante, net
te tellen deaden yn donker Damaskus.

‘Hoe potticht de earen fan de ivige,
albegearende ferpressers’, ropt
mei de pin yn ’e oanslach de ober
fan Burchwert,‘God sit yn syn bargehok,
smyt út en troch – hjir, ha jim’ ek wat –

in bonke ta it finster út, sis: in lekke
skûte foar samar in bern of faam,
flechtsjend de lege seeën oer, hy, dy’t
har de rêch takeart, ûnferskillichwei foar
al dyjingen dy’t it wurd ôfpakt binne,

mar wat, wat kin ik jim hjirre skinke
op dizze dei fan de lytse Sjong-My,
Triuw-My dame, dochter fan Gysbert,
Piter Jelles en Spinoza, sy, dy’t
út stjerren taal makket, út jiske fûgels snapt.’

Sjoch de sinne, in fonkjende aster oer
de Apelmerk, dizze hjerstmiddei.

Under de klokslach fan de Martini dy’t
oer de Dylakker lûdet, sjongt immen:
O, do, dame, do, mjitter fan ús jierren.

Eeltsje Hettinga, dichter fan Fryslân