‘Fries Leesoffensief’ zet schouders onder stimuleren leesplezier en leesvaardigheid

Boeken fan Fryslan Leren & onderwijs Vrije tijd
23 februari 2023
Donderdag 23 februari is het Fries Leesoffensief van start gegaan. Het Fries Leesoffensief wil een boost geven aan het leesplezier van inwoners van Friesland en daarmee de leesvaardigheid in heel Fryslân verhogen. Belangrijke Friese partners vormen samen een leescoalitie en zij gaan de komende jaren leesinitiatieven ontwikkelen die bijdragen aan leesplezier en een betere leesvaardigheid. Het doel is dat binnen 10 jaar minimaal 90% van de Friese inwoners voldoende taalvaardig is.

Mensen en vooral jongeren hebben steeds minder plezier in lezen. Dat heeft grote gevolgen voor de taalvaardigheid. Onderzoek laat zien dat een kwart van alle 15-jarigen onvoldoende taalvaardig van school gaat en dat leesplezier onder Nederlandse jongeren het laagst is in vergelijking met kinderen uit andere landen. Daarnaast staat Fryslân in de top 3 van provincies met het hoogste aantal laaggeletterden. Dit is een probleem, want wie door lage taalvaardigheid niet goed kan meedraaien, loopt het risico te worden uitgesloten van voorzieningen, werk en sociale voorzieningen en kan niet goed meedraaien in de democratie.

Maatschappelijke uitdaging
Het gaat om een maatschappelijk probleem dat we alleen samen kunnen oplossen. Binnen het Fries Leesoffensief is daarom een Leescoalitie gevormd met belangrijke Friese partners die de komende jaren leesinitiatieven gaan ontwikkelen. Hiernaast is er een Raad van Inspiratie gevormd waar Commissaris van de Koning de heer drs. A.A.M. Brok de voorzittersrol vervult. Zij gaan hun eigen netwerk inzetten en werkvelden verbinden om de ambitie van het Fries Leesoffensief waar te maken.

Leesplezier is de eerste stap
Het stimuleren van leesplezier is de eerste stap en ingang naar meer leesvaardigheid. Wie graag leest, leest meer en als je meer leest word je beter in lezen. Om die reden het Fries Leesoffensief een leesbeweging op gang brengen waarin leesplezier een centrale rol speelt.

Het Fries Leesoffensief is een initiatief van de Friese Bibliotheken en FERS. Partners zijn CSG Bogerman, Firda, gemeente Leeuwarden, Cedin, NHL Stenden Hogeschool, Provinsje Fryslân, PCBO Leeuwarden, Tresoar, Fryslân Werkt, Leeuwarden City of Literature en Afûk.

Meer informatie: www.friesleesoffensief.nl.