‘Fries leesoffensief’ set skouders ûnder stimulearjen lêsplezier en lêsfeardigens

Boeken fan Fryslan Frije tiid Leare & ûnderwiis
23 febrewaris 2023
Tongersdei 23 febrewaris is it Fries Leesoffensief útein setten. It Fries Leesoffensief wol in boost jaan oan it lêsplezier fan de ynwenners fan de provinsje Fryslân en dêrmei de lêsfeardigens yn Fryslân ferheegje. Wichtige Fryske partners foarmje mei-inoar in lêskoalysje en sy sille de kommende jierren lêsinisjativen ûntwikkelje dy 't bydrage oan lêsplezier en in bettere lêsfeardigens. It doel is dat binnen 10 jier minimaal 90% fan de Fryske ynwenners foldwaande taalfeardich is.

Minsken en benammen jongeren hawwe hieltyd minder wille yn lêzen. Dat hat grutte gefolgen foar de taalfeardigens. Undersyk lit sjen dat in kwart fan alle 15-jierrigen net genôch taalfeardich fan skoalle giet en dat lêsplezier ûnder Nederlânske jongerein it leechst is yn ferliking mei bern út oare lannen. Dêrneist stiet Fryslân yn de top 3 fan provinsjes mei it heechste tal minsken dy ‘t net goed lêze en skriuwe kinne. Dit is in probleem, want wa ‘t troch lege taalfeardigens net goed meidraaie kin, rint it risiko útsletten te wurden fan foarsjennings, wurk en sosjale foarsjennings en kin net goed meidraaie yn de demokrasy.

Maatskiplike útdaging
It giet om in maatskiplik probleem dat we allinnich mei-inoar oplosse kinne. Binnen it Fries Leesoffensief is dêrom in lêskoälysje foarme mei wichtige Fryske partners dy ’t de kommende jierren lêsinisjativen ûntwikkelje sille. Dêrneist is der in Ried fan Ynspiraasje foarme dêr ‘t kommissaris fan de Kening de hear drs. A.A.M. Brok de foarsittersrol ferfollet. Sy sille harren eigen netwurk ynsette en wurkfjilden ferbine om de ambysje fan it Fries Leesoffensief wier te meitsjen.

Lêsplezier is de earste stap
It stimulearjen fan lêsplezier is de earste stap en yngong nei mear lêsfeardigens. Wa ‘t graach lêst, lêst mear en ast mear lêst wurdst better yn lêzen. Om dy reden wol it Fries Leesoffensief in lêsbeweging op gong bringe dêr ‘t lêsplezier in sintrale rol yn spilet.

It Fries Leesoffensief is in inisjatyf fan de Fryske Biblioteken en FERS. Partners binne CSG Bogerman, Firda, gemeente Ljouwert, Cedin, NHL Stenden Hogeschool, Provinsje Fryslân, PCBO Leeuwarden, Tresoar, Fryslân Werkt, Leeuwarden City of Literature en Afûk.

Mear ynformaasje: www.friesleesoffensief.nl.