Foto: argyf Afûk

Cultureel leven moet Fryslân in beweging houden

Boeken fan Fryslan Leren & onderwijs Op het werk Over het Fries Vrije tijd
29 november 2019
Een bloeiend cultureel leven dat zorgt voor beweging in de Friese samenleving. Dat is waar de provincie Fryslân zich op richt met de nieuwe beleidsnota Nij Poadium voor de periode 2021 tot en met 2024. In dat plan staan ambities voor kunst, cultuur, taal, onderwijs en erfgoed. Die vragen voor de totale periode om een investering van 144.710.500 euro.

Onderdeel van het beleid zijn vijf programmalijnen. Grut & Grutsk richt zich op culturele producties die passen binnen LF2028, de voortzetting van Culturele Hoofdstad. De programmalijn Ynnovaasje en eksperimint gaat over vernieuwende initiatieven die een bijdrage leveren aan maatschappelijke vraagstukken zoals duurzaamheid of leefbaarheid. Met Kultuer yn ‘e mienskip wil de provincie kunst en cultuur bereikbaar maken voor iedereen. Taal & identiteit moet een impuls geven aan het vertellen van verhalen in Fryslân. Bij de laatste programmalijn Ferhaal fan Fryslân staat het verbinden van erfgoed en cultuur centraal.

Extra investeringen
De provincie investeert met Nij Poadium extra in taal, cultuur en erfgoed. In de periode van 2021 tot en met 2024 is bovenop de structurele bedragen 3,2 miljoen euro per jaar extra beschikbaar voor cultuur, 2 miljoen per jaar extra voor de Friese taal en 1,1 miljoen voor erfgoed.

Gedeputeerde Sietske Poepjes: “De Fryske taal en kultuer binne wichtige dragers fan ús identiteit, fan wa’t wy binne. Boppedat soargje se derfoar dat Fryslân brûst. It kulturele haadstêdjier hat dat sjen litten. Mei dit belied wolle wy derfoar soargje dat wy dat fêsthâlde. Net allinne mei kulturele produksjes, mar ek mei ús prachtige erfgoed, Fryske taal en de ûntelbere geweldige ferhalen dy’t der oer Fryslân binne”.

Adviescommissies
Nieuw zijn de regeling Kunst en de regeling Musea. Organisaties kunnen vanaf februari 2020 een plan indienen om in aanmerking te komen voor vierjarige provinciale financiering. Een onafhankelijke adviescommissie adviseert de provincie wie in aanmerking komt voor subsidie. Rond 1 juli 2020 krijgen de aanvragers een antwoord op de aanvraag.

Het beleidsplan Nij Poadium is een vervolg op de notitie Kultuer oan ‘e Kime die in december 2018 is vastgesteld door Provinciale Staten. Provinciale Staten behandelt de beleidsnota op 22 januari 2020.

Persbericht Provincie Fryslân d.d. 25 november 2019