©Foto: Hoge Noorden / Jacob Van Essen

LIT-UP: een nieuw Europees project voor de promotie van literatuur in minderheidstalen

Boeken fan Fryslan
30 juni 2022
Boeken fan Fryslân en Leeuwarden City of Literature zijn vanaf deze zomer partner in een nieuw Europees project: LIT-UP. Het doel? Komen tot nieuwe strategieën om literatuur in minderheidstalen en kleine talen in Europa beter over het voetlicht te brengen op de nationale en internationale markt. De andere partners in het project komen uit Catalonië, Baskenland, Galicië, Servië, Slovenië en Corsica.

“It projekt rjochtet har op útjouwerijen, skriuwers en boekpromoasje-organisaasjes en stimulearret gearwurking, kennis- útwikseling en profesjonalisearring tusken de dielnimmende regio’s en de ferskillende beropsgroepen.” vertelt Mirjam Vellinga.

“Konkreet wurde der troch de ferskillende partners workshops en trainingen organisearre, bygelyks op it mêd fan boekpromoasje, bûtenlânske rjochten en it bouwen fan in netwurk. Dêrneist wurde der literêre eveneminten organisearre om alle partijen mei-inoar yn kontakt te bringen en om sjen te litten wat literatuer yn lytse talen allegear te bieden hat. Sa kinne wy in soad faninoar leare!”

Het project, dat loopt tot begin 2025, zit nu nog in de opstartfase. Doel is om de eerste workshops dit najaar te organiseren in Valencia tijdens het Placa del Llibre-boekfestival.