Praat mar Frysk op de kofje by Rispens Totaalservice

Op het werk Over het Fries
17 december 2020
It team fan Praat mar Frysk gie op besite by Birhanu Rispens fan Rispens Totaalservice út Metslawier. Wat hat hy mei it Frysk en wat smyt it him op?

Sjoch foar mear Praat mar Frysk op www.praatmarfrysk.nl.