Praat mar Frysk op de kofje by Rispens Totaalservice

Oer it Frysk Op it wurk
17 desimber 2020
It team fan Praat mar Frysk gie op besite by Birhanu Rispens fan Rispens Totaalservice út Metslawier. Wat hat hy mei it Frysk en wat smyt it him op?

Sjoch foar mear Praat mar Frysk op www.praatmarfrysk.nl.