Rely Jorritsma, foto: FLMD

Schrijf een verhaal of gedicht voor de Rely Jorritsmaprijsvraag

Boeken fan Fryslan
14 april 2022
De Rely Jorritsmaprijsvraag voor Friese verhalen en gedichten is weer opengesteld. Het is de 68ste keer dat de prijsvraag wordt uitgeschreven. Wie kans wil maken, kan een verhaal en/of vers insturen. De deadline voor het inzenden van bijdragen is 15 mei a.s. Een onafhankelijke jury, dit jaar bestaande uit Rianne Blokzijl, Beart Oosterhaven en Oene Spoelstra, beoordeelt de inzendingen anoniem en kan maximaal vijf verhalen en vijf verzen bekronen. Elk bekroond verhaal of gedicht wordt gehonoreerd met € 1.000,-.

Rely Jorritsma (Jellum 1905 – Nijmegen 1952) bepaalde in zijn testament dat er ieder jaar een prijsvraag moest worden uitgeschreven voor de beste vijf gedichten en vijf verhalen in de Friese taal. Al sinds 1954 wordt zijn wens uitgevoerd. De ‘Stifting Rely Jorritsmafûns’ heeft de organisatie overgedragen aan de ‘Stifting Frysk Letterkundich Museum en Dokumintaasjesintrum’ (FLMD).

Inzendingen moeten digitaal als bijlage worden verzonden aan rely@stiftingflmd.frl. Naam, adres en telefoonnummer van de inzender dienen apart in de email te worden vermeld en blijven geheim voor voor de jury.

Voor meer informatie ga je naar www.stiftingflmd.frl.