Rely Jorritsma, foto: FLMD

Rely Jorritsmaprijsvraag 2023 opengesteld

Boeken fan Fryslan Over het Fries
16 maart 2023
De Rely Jorritsmaprijsvraag voor Friese verhalen en gedichten is weer opgengesteld. Het is de 69ste keer dat de prijsvraag wordt uitgeschreven. Wie mee wil dingen, kan een verhaal en/of gedicht insturen. Een onafhankelijke jury beoordeelt de inzendingen en kan maximaal vijf verhalen en vijf gedichten bekronen. Ieder bekroond verhaal of gedicht wordt gehonoreerd met € 1.000,00. De inzendtermijn sluit 15 mei a.s. De jury bestaat dit jaar uit Beart Oosterhaven, Oene Spoelstra en Marrit de Schiffart.

Rely Jorritsma (Jellum 1905 – Nijmegen 1952) bepaalde bij testament dat er ieder jaar een prijsvraag uitgeschreven moet worden voor de beste vijf gedichten en vijf verhalen in de Friese taal. Sinds 1954 wordt zijn wens uitgevoerd. De stichting Rely Jorritsmafûns heeft de organisatie opgedragen aan de stichting Frysk Letterkundich Museum en Dokumintaasjesintrum (FLMD).

Inzendingen dienen digitaal als bijlage te worden verzonden aan rely@stiftingflmd.frl. Naam, adres en telefoonnummer van de inzender moet apart in de e-mail worden vermeld en blijven geheim voor de jury. Voor meer informatie kijk je op www.stiftingflmd.frl.