Foto: provinsje Fryslân

Subsydzje beskikber foar sichtber meitsjen Fryske taal

Boeken fan Fryslan Leren & onderwijs Op het werk Over het Fries Vrije tijd
2 maart 2023
Op 1 maart 2023 gaat de subsidieregeling “Sichtberens Fryske Taal” weer open. Er is € 100.000 beschikbaar voor meer gebruik van het Fries in de openbare ruimte. Gemeenten, ondernemers, verenigingen en stichtingen kunnen gebruik maken van de subsidie. De subsidieregeling is ook beschikbaar voor decentrale overheidsorganisaties zoals FUMO, GGD, de politie en het waterschap. De regeling is open tot en met 28 september 2023.

De subsidieregeling heeft tot doel om de zichtbaarheid en het gebruik van de Friese taal in het openbare leven en de publieke ruimte in Fryslân te vergroten. De regeling ondersteunt het sichtberensakkoart Frysk dat het Rijk en provincie in 2022 ondertekenden.

Gedeputeerde Sietske Poepjes: “It Frysk moat in fanselssprekkend plak krije yn it iepenbiere libben yn Fryslân. In goede sichtberens en in soad gebrûk fan de taal fersterkje de posysje fan it Frysk. As je it Frysk oeral sjogge, dan sille je it Frysk ek gauris brûke.”

De subsidie is bedoeld voor het gebruik van het Fries in allerlei toepassingen. Bijvoorbeeld websites, brochures, menu’s, plattegronden, productbeschrijvingen en apps. Dit geldt ook voor het hoorbaar maken van het Fries. Bijvoorbeeld door middel van een Friese tourguide in een museum, reclame-uitingen, podcasts of stadswandelingen in het Fries. De subsidie is tevens in te zetten voor het vertalen van een bestaand (communicatie)middel naar het Fries door een vertaalbureau. Ook de streektalen en het Stadsfries komen in aanmerking voor de subsidie.

Kijk voor meer informatie over de regeling op: https://www.fryslan.frl/fy/sichtberens-fryske-taal.

Het team Taalpromotie van de Afûk denkt graag met u mee. Voor tips en advies, maar ook heel concreet voor een vertaling of correctie-opdracht, neemt u contact op met ynfo@afuk.frl of 058-2343070.