Foto: provinsje Fryslân

Subsidie voor uitwisseling jonge Friezen en Europese taalregio’s

Boeken fan Fryslan Leren & onderwijs Op het werk Over het Fries Vrije tijd
6 april 2023
Op 3 april gaat de subsidieregeling 'Ynternasjonale kontakten' open. Er is €20.000,- beschikbaar voor contacten tussen Fryslân en andere Europese taalregio’s. De subsidie heeft tot doel Friese jongeren in contact te brengen met jongeren in andere Europese taalregio’s. De regeling loopt tot en met 26 oktober 2023.

Gedeputeerde Sietske Poepjes: “Troch mei lokale minsken yn de kunde te kommen dy’t krekt as wy in taal hawwe dy’t net de iennichste taal yn in regio of lân is, komst ek mear te witten oer wat dyn eigen taal foar dy sels betsjutte kin. Troch ûnderfiningen en gefoelens te dielen mei bygelyks jongerein yn Wales of Helgolân en sels te sjen hoe sy earne oars mei sichtberens fan in taal omgean, kinsto de tafoegde wearde fan meartaligens yn dyn eigen libben ek better begripe. It Frysk is ien fan de Europeeske talen.”

Jonge Friezen
De doelgroep van deze regeling bestaat uit scholen en jonge theatermakers, schrijvers,  journalisten, filmmakers, dichters en muzikanten. Voorwaarde is dat de meerderheid van de aanvragers jonger is dan 30 jaar. De subsidie is beschikbaar voor reis- en verblijfkosten, maar ook voor het organiseren van culturele activiteiten met de focus op de Friese taal.

Andere taalregio’s
In Europa spreekt 1 op de 7 mensen naast de erkende Europese talen ook een taal zoals het Baskisch, het Ladin of het Fries. De subsidie ‘Ynternasjonale Kontakten’ is bedoeld om contacten te verdiepen met jongeren uit één van de andere Europese taalregio’s.

Provincie Fryslân is lid van het Network to Promote Linguistic Diversity (NPLD). Als lid van dit Europese talennetwerk is de provincie onder meer betrokken bij het European Charter Classroom (ECCA) project. Binnen dit project is in samenwerking met Afûk een lessenreeks ontwikkeld over taalregio’s en het Europees Handvest voor regionale talen of talen van minderheden.

Kijk voor meer informatie over de regeling ‘Ynternasjonale kontakten’ op: https://www.fryslan.frl/internationale-contacten.