Subsidieregeling voor Fries onderwijs opnieuw open

Leren & onderwijs Over het Fries
3 april 2024
Ook dit jaar is er weer subsidie beschikbaar voor de regeling Frysk foar no en letter, voor het versterken van het Friestalig onderwijs. Alle scholen in Fryslân kunnen van 9 april tot en met 1 oktober 2024 subsidie aanvragen voor het versterken van de positie van de Friese taal en cultuur. Er is €600.000,- beschikbaar, op is op. De subsidieregeling is onderdeel van het project Taalplan Frysk 2030.

Er is subsidie beschikbaar voor (na)scholing van leerkrachten en het aanschaffen van extra lesmateriaal, maar ook voor culturele activiteiten en extra inzet van leerkrachten en medewerkers voor de Friese taal en cultuur.

Gedeputeerde Eke Folkerts: “Mei de subsydzjeregeling Frysk foar no en letter kinne skoallen ekstra stipe krije foar it útfieren fan harren ambysjes foar it Frysk. Wy ynvestearje mei Taalplan Frysk 2030 yn de kwaliteit fan Frysk ûnderwiis op alle skoallen en alle ûnderwiisnivo’s.” 

Frysk foar no en letter
Alle onderwijssectoren komen in aanmerking voor subsidie: kinderopvanglocaties, primair en voortgezet onderwijs, mbo, hbo, vwo en speciaal onderwijs. Er kan subsidie worden aangevraagd voor vier categorieën: Scholing of nascholing, Les- en leesmateriaal, Cultuureducatie en Vrijroosteren. Een school kan per categorie één keer een aanvraag doen in deze periode.
De subsidieregeling bestaat sinds 2021 en gaat in april voor de vijfde keer open. Scholen weten de regeling goed te vinden: vorig jaar ging de regeling drie maanden eerder dicht omdat het maximumbedrag bereikt was. In 2023 was €400.000,- beschikbaar. Meer informatie over de regeling en de voorwaarden vind je op de website van taalplan.frl.

Samenwerking
Het project Taalplan Frysk 2030 werkt aan de kwaliteit van Fries onderwijs op alle scholen en alle onderwijsniveaus. De provincie zet zich daarvoor in met taal- en onderwijsinstellingen: Afûk, Cedin, Fers, Keunstwurk, NHL Stenden Hogeschool, Omrop Fryslân, Onderwijs Semko en Sintrum Frysktalige Berne-opfang (SFBO ). Kijk voor meer informatie over Taalplan Frysk 2030 op: www.taalplan.frl.