Undertekening Sichtberensakkoart. Foto: provinsje Fryslân.

Informatieborden vanaf nu (ook) in het Fries

Over het Fries
25 april 2022
We komen straks meer Fries tegen op straat en in openbare gebouwen in Fryslân. Minister Hanke Bruins Slot van Binnenlandse Zaken en de Friese gedeputeerde Sietske Poepjes legden dat vandaag vast met de ondertekening van het Sichtberensakkoart Frysk. Daarin staat dat zij het gebruik en de zichtbaarheid van het Fries willen vergroten. Het akkoord is een aanvulling op de Bestuursafspraak Friese Taal en Kultuur 2019-2023, die het Rijk en de provincie Fryslân eerder al overeenkwamen.

‘Kameratafersjoch’. Met het opplakken van die sticker op de Breedeplaats in Franeker voegde Bruins Slot de daad bij het woord. We zullen het op meer plaatsen in Fryslân tegen gaan komen. De provincie wil zoveel mogelijk borden langs vaar- en autowegen in het Fries of tweetalig maken. Het Rijk start een pilot met tweetalige informatieborden bij tijdelijke bewegwijzering en informatievoorziening langs Rijkswegen. Ook in de openbare ruimte moeten meer tweetalige informatieborden komen. De minister en de gedeputeerde willen ook meer aandacht voor het Fries in andere communicatiemiddelen.

Wet gebruik Friese taal
Het Fries is wettelijk vastgelegd als taal naast het Nederlands. Dat betekent dat inwoners van Fryslân het Fries mogen gebruiken in de rechtbank en in hun contacten met overheden. Maar het belang van het Fries is ook maatschappelijk groot. Het is de moedertaal van een groot deel van de mensen in Fryslân. Zij spreken het dagelijks. Daarom zetten het Rijk en de provincie zich in voor het Fries. Een goede zichtbaarheid en veel gebruik van de taal versterkt de positie van het Fries.

Nieuwe afspraken
Het vandaag ondertekende zichtbaarheidsakkoord loopt tot en met 2023, net als de genoemde bestuursafspraak voor de Friese taal. Voor de periode vanaf 2024 maken het Rijk en de provincie nieuwe afspraken over het gebruik van het Fries.