Foto: Lucas Kemper

‘Fjoertoer yn it wâld’ is de nieuwe dichtbundel van Arjan Hut

Vrije tijd
15 juni 2020
De presentatie van de nieuwe dichtbundel van de Leeuwarder schrijver en dichter Arjan Hut (Drachten 1976) vond vrijdag 12 juni jl. plaats tijdens een sfeervolle, uitverkochte en zeer geslaagde ‘sneak peek Fryske poëzy’ in de Westerkerk in Leeuwarden. Hut deelde daar het podium met Elmar Kuiper en Sigrid Kingma, die die avond ook nieuw werk ten gehore brachten. Fjoertoer yn it Wâld is de vijfde bundel van Arjan Hut en is een uitgave van uitgeverij Afûk.

ljocht waarmer as fjoer,
ljocht yn it ljocht,
ljocht dat fielt dat wy besteane,
ljocht dêr’t we yn wenje kinne

Fjoertoer yn it wâld
In fjoerkoer, de moanne, krystferljochting yn in kafee, de flits fan in fototastel, in skittering yn eagen, elektryske lampen, in bioskoopskerm… oeral yn it tsjuster fan dizze bondel dûkt ljocht op, yn alderhanne foarmen. Gauris liket it in beaken, of bringt it as in spotljocht sênes nei foaren, lykas de eksekúsje fan Johannes de Doper op it skilderij fan Caravaggio yn ‘Midsimmer moardzjen’.

Arjan Hut over zijn nieuwe bundel
‘Sjonger/skriuwer Mark Kozelek kaam nei Ljouwert ta yn it Kulturele Haadstêdjier 2018, krekt as in soad oare keunstners en talleaze toeristen. Ik gie nei Malta. Dêr gie it geroft dat ik pas foar it earst sûnt 1991 bûten Ljouwert kaam! Dizze ûntdekkingen, nije kontakten, ûnderfiningen​ wjerklinke yn​ Fjoertoer yn it Wâld.’ Lees ook het ynterview met Arjan in het Friesch Dagblad van 27 juni 2020.

Foto: Lucas Kemper

Arjan Hut (geboren in Drachten, 1976) groeide op in Surhuisterveen en woont sinds 1996 in Leeuwarden. Hij woont daar met zijn vrouw en twee kinderen. In 2005 werd hij benoemd tot eerste officiële stadsdichter van Leeuwarden. Die titel gold voor twee jaar. In 2019/2020 is Hut ‘Wâlddichter’, gemeentedichter van Achtkarspelen. Behalve gedichten schrijft hij ook over muziek, voor De Moanne en het Friesch Dagblad. Eerder verschenen de dichtbundels: Nachtswimmers (Bornmeer, 2004), 05/06 (Bornmeer, 2007), Tin (Afûk, 2010), Aurora Bossa Nova (Afûk, 2016).

Boekgegevens
Fjoertoer yn it wâld
Auteur: Arjan Hut
Verkoopprijs: € 17,50
Pagina’s: 71
ISBN: 978 94 93159 38 9
Uitvoering: paperback
Vormgeving:  Monique Vogelsang
Genre: poëzie
Afûk, Leeuwarden 2020
websjop.afuk.frl