Oftraap BBA-projekt Súdwest-Fryslân, mei wethâlder Petra van den Akker. Foto: Petra Kroon

Veertig scholen Súdwest-Fryslân krijgen bezoek van Berneboeke-ambassadeur

Berneboeke-ambassadeur Boeken fan Fryslan Leren & onderwijs
2 september 2022
Maandag 5 september start Berneboeke-ambassadeur Lida Dykstra in de gemeente Súdwest-Fryslân met haar tour langs de veertig basisscholen in die gemeente. De aftrap vond vrijdag 2 september 's ochtends plaats op de Sint Martinusskoalle in Makkum.

Prachtige samenwerking
Wethouder Petra van den Akker heeft vrijdag symbolisch de eerste Lêskoffer van de gemeente in ontvangst genomen. Dit deed ze tijdens de feestelijke aftrap op de Sint Martinusschool in Makkum. Deze school heeft zich vorig jaar als eerste aangemeld. “De Berneboeke-ambassadeur is in supermoai projekt, dêr’t wy as gemeente graach oan meiwurkje,” vindt de wethouder. “De takomst fan it Frysk leit by de bern. Dêrom is it ekstra belangryk dat wy harren entûsjast meitsje foar it lêzen fan it Frysk. En wa kin dat better dwaan as Lida, dy’t sels berneboekeskriuwster is!”

“Dit is in prachtige gearwurking,” zegt Berneboeke-ambassadeur Lida Dykstra. “Alle basisskoallen dy’t dêr priis op stelden hawwe de Lêskoffer fol berneboeken fan ’e gemeente kado krigen.”

Voorlezen, vertellen en vragen beantwoorden
Lida Dykstra is sinds 2020 Berneboeke-ambassadeur, een initiatief van Boeken fan Fryslân. Se is in deze functie al op meer dan honderd scholen geweest. Ze komt in zowel de onderbouw, middenbouw als bovenbouw langs, maar net wat de school zelf wil. Lida laat de kinderen kennismaken met Friestalige boeken. Dit doet ze niet alleen door de boeken uit de Lêskoffer voor te lezen. “Ik bepraat de boeken ek mei de bern. Soms gean ik mei âldere groepen oan ’e slach mei in kreative skriuwopdracht.”

Elly Attema van de Sint Martinusschool heeft er zin in. “Ik fyn it foar elk bern in boppeslach om op dizze wize mei Fryske boeken yn ’e kunde te kommen. Der giet niks boppe je lekker fuortsakje te litten yn ’e wrâld fan ferhalen; dêr is alles mooglik!”

Meer weten over de Berneboeke-ambassadeur?
Ga naar https://berneboekeambassadeur.frl of bekijk het filmpje.

De berneboeke-ambasssadeur is een project van Boeken fan Fryslân.