Foto: Afûk, Elske Roorda

Lida Dykstra officieel geïnstalleerd als Berneboeke-ambassasdeur

Boeken fan Fryslan Leren & onderwijs
22 januari 2020
Lida Dykstra is woensdagochtend geïnstalleerd als Berneboeke-ambassadeur fan Fryslân. De komende twee jaar zal zij de promotie van de Friese kinderboeken en de Friese taal een gezicht geven. Op School Loevestein in Gorredijk mocht wethouder Libbe de Vries de ambtsketting bij Lida om haar nek hangen, het teken dat ze officieel in dienst is als Berneboeke-ambassadeur van Fryslân.

Het is voor het eerst dat Fryslân een Berneboeke-ambassadeur heeft. Voor Lida voelt het ambassadeursschap dan ook als een grote eer. “Yn 2019 siet ik 25 jier yn it fak, dus dit ambassadeursskip komt echt op in prachtich momint yn myn karriêre. Alles wat ik it de ôfrûne jierren sammele haw oan ûnderfining kin ik no weromjaan oan de bern.”

Het Fries, het lezen en ook voorlezen is erg belangrijk voor de kinderen, vindt Lida: “It is in kadootsje datst yn Fryslân wennest en it Frysk meipakke kinst. Dat jout dy safolle mear. Mei lêzen hellest de wrâld nei dy ta. It kin de taalfeardigens, wurdskat en fantasy fergrutsje en de kognitive en sosjale feardigens fierder ûntwikkelje. Mar de wille fan it Frysk lêzen en de Fryske boeken, dy wol ik foaral meijaan oan de bern.”