Foto: Afûk, Elske Roorda

Lida Dykstra offisjeel ynstallearre as Berneboeke-ambassadeur

Berneboeke-ambassadeur Boeken fan Fryslan Leare & ûnderwiis
22 jannewaris 2020
Lida Dykstra is woansdeitemoarn ynstallearre as Berneboeke-ambassadeur fan Fryslân. De kommende twa jier sil Lida de promoasje fan Fryske berneboeken en de Fryske taal in gesicht jaan. Op School Loevestein op ’e Gordyk mocht wethâlder Libbe de Vries de amtsketting by Lida om ’e nekke hingje, it teken dat sy offisjeel yn tsjinst is as Berneboeke-ambassadeur fan Fryslân.

It is foar it earst dat Fryslân in Berneboeke-ambassadeur hat. Foar Lida fielt it ambassadeursskip dan ek as in grutte eare: “Yn 2019 siet ik 25 jier yn it fak, dus dit ambassadeursskip komt echt op in prachtich momint yn myn karriêre. Alles wat ik it de ôfrûne jierren sammele haw oan ûnderfining kin ik no weromjaan oan de bern.”

It Frysk, it lêzen en ek foarlêze is tige wichtich foar bern, fynt Lida: “It is in kadootsje datst yn Fryslân wennest en it Frysk meipakke kinst. Dat jout dy safolle mear. Mei lêzen hellest de wrâld nei dy ta. It kin de taalfeardigens, wurdskat en fantasy fergrutsje en de kognitive en sosjale feardigens fierder ûntwikkelje. Mar de wille fan it Frysk lêzen en de Fryske boeken, dy wol ik foaral meijaan oan de bern.”