Nieuw verschenen bij de Afûk

Boeken fan Fryslan Vrije tijd
16 januari 2020
Maar liefst drie nieuwe titels zijn verschenen bij uitgeverij Afûk. Ntrije55 is de titel van de nieuwe dichtbundel van Elske Kampen. Voor de allerjongste kinderen is er een prachtig boek met flapjes: Wekker wurde! En voor kleuters een boek over familie: It grutte famyljeboek.

Ntrije55
Elske Kampen

Gedichten nei oanlieding fan fynsten fan lyts yndrustrieel ôffal, lykas eintsjes tou, stikjes metaal, glês en keunststof dy’t de auteur fûn lâns de N355. De bylden yn de bondel binne fan deade matearje, mar roppe poëzy op dy’t oer it libbene giet.
Foto’s fynsten:  Linus Harms
Priis € 17,50

Wekker wurde!
Jonny Lambert

Hepke Hoanne makket elkenien wekker op de buorkerij. Kinsto him helpe alle bisten te finen? Tear de flapkes iepen en sjoch wa ‘t der tefoarskyn ‘floept’. Flapkes en ‘pop-ups’ stimulearje de ynteraksje, it ûnthâld en de ferbylding.
Leeftyd: 1-3 jier
Priis € 12,50

It grutte famyljeboek
Felicity Brooks

Hoe sjogge famyljes derút? Wêr hast famylje foar en wat dogge se? Dit binne in pear fan in hiel soad fragen dy’t beäntwurde wurde yn dit prachtige boek fol famyljes yn soarten en maten.
Leeftyd: 3+
Priis € 13,95