Foto: Jacob van Essen

Nieuw gedicht Dichter fan Fryslân: Fat man’s tsjusternis 090845

Vrije tijd
19 augustus 2019
Begin augustus stapte stapte Amerika uit het ING-raketverdrag met Rusland. Daarmee lijkt de deur te zijn open gezet voor een nieuwe wapenwedloop. Niet alleen de grote wereldmachten spelen met vuur, maar ook kleinere landen als Noord-Korea die kernwapens tot hun beschikking hebben. Afgelopen week mislukte bij de Witte Zee in Rusland een experiment met een nucleaire raket, met navenant de gevolgen. Omwonenden werd gevraagd om weg te gaan vanwege de radio-actieve straling.

Het zijn ontwikkelingen in een maand waarin wordt herdacht dat 74 jaar geleden de atoombom op Hiroshima en Nagasaki viel. Onderdeel van de nieuwe wapenwedloop is de inzet van allerlei cyberwapens. De Dichter fan Fryslân, Eeltsje Hettinga, schreef hierop het gedicht ‘Fat man’s tsjusternis 090845’. De Nederlandse vertaling is van Elske Schotanus.

FAT MAN’S TSJUSTERNIS 090845

*

Staf-oer-nacht falt middenyn it wurd
it swarte gat, de wite bliksem
en it wrede ljocht, de flok en
de sucht en de azem fan beide

by de morbide klok dy’t oer Nagasaki
de bom brocht, in lûk dat
iepenkypt, in triljen en donderjen
en, alles taspjaltend, de braak fan

it atomêre hearskip Kronos
dy’t de dei, it hert, de tonge útskuort,
in moarntiid yn augustus, stil
as hjoed de sinne oer de Potmarge.

*

Mei in geweld, hurder as it lûd sels
strûpt in ferniel libben de hûd,
floedweagen fan stof en pún en
pún en stof en de brutens fan beide

yn de hjittens fan tûzen,
net yn sinnen te sizzen sinnen,
it ûntplofte alfabet, in stêd,
fuortreage ta inkeld neat en nimmen,

mister Fat-Man’s iepenbiering, of:
it blyn fan de himel rôve fjoer,
in moarntiid yn augustus, stil lykas
hjoed de wynstreken boppe de Potmarge.

*

Kensto de nije, netsjes yn pak klaaide
reichmannen, sneins harkjend nei Bach
of, segene fan harren God, kuierjend
yn it park, tútsjes append nei frou en bern?

Meganysk en slaafsk dogge hja gewoanwei
de algoritmyske wurken, yn tsjinst fan
de hearen menearen, blaffend en
bearend, let’s drop the Big One and see

what happens, son, alles foar it heitelân!
O, sotteklok Gods, nea net fier de hân
op de atoomknop. Báts. Wat in feest.
Tsjuster de kweade kelders fan de geast.