Vertaalwedstrijd Dichter van Fryslân

Boeken fan Fryslan Over het Fries Vrije tijd
7 februari 2019
De Dichter van Fryslân, Eeltsje Hettinga, vraagt, in samenwerking met It Skriuwersboun om de beste Nederlandse vertaling van zijn gedicht ‘De redens fan it wurd’.

DE REDENS FAN IT WURD

Wyn fynt syn gesicht yn fearren op it iis,
yn katedralen ek en hannen fan fammen
op de grutte winterflakten fan de rivier.

Fearren fynt de wyn yn nacht syn gesicht
sa’t har wêzen, ûnder de tijen ferdwûn,
stal kriget yn de bylden fan it gedicht –

it fers dat net hâldt: de redens fan it wurd,
it gewicht fan al wat oan langstme bestiet,
o, swierder is as de taal dy’t har bewiist

as ferrifeljend – iennachtsiis, brekber en
net te betrouwen, dat nea de lading dekt
fan wat streek meitsje wol, plak ek, om

har, oare kant it skimerjen fan de rivier.
Wyn fynt syn gesicht yn fearren op it iis.
Al wat fan har is, is de slach dy’t ik mis.

De bekendmaking van de beste Nederlandse vertaling is op zaterdag 30 maart op de literaire avond met de schrijver van het Boekenweekgeschenk, Jan Siebelink en Dichter des Vaderlands Tsead Bruinja in Leeuwarden, in het kader van de Boekenweek.

De beste vertaling van het gedicht wordt beloond met een publicatie en €250,00. De jury bestaat uit Marleen Nagtegaal, Joost Oomen en de Dichter fan Fryslân, Eeltsje Hettinga. Inzenden kan via: info@dichterfanfryslan.nl t/m zondag 24 maart.

Kijk voor meer informatie op www.dichterfanfryslan.nl.