Praat mar Frysk op ’e kofje by Wetterskip Fryslân

Op het werk Over het Fries
29 januari 2019
Hoe giet it Wetterskip om mei it Frysk op kantoar? En wêrom is in kursus Frysk foar harren meiwurkers sa handich? Tsjek it filmke! Praat mar Frysk, ek by it Wetterskip!

Ek in bedriuwsfideo? Lit it ús witte en stjoer in mailtsje nei: praatmarfrysk@gmail.com of gean nei http://www.praatmarfrysk.nl/.