Foto: provinsje Fryslân

Eindrapport Nulmeting Kultuermonitor Fryslân gepresenteerd

Boeken fan Fryslan Leren & onderwijs Op het werk Over het Fries Vrije tijd
6 april 2023
Woensdag 5 april zijn in Schouwburg De Lawei in Drachten de resultaten van de nulmeting Kultuermonitor Fryslân gepresenteerd. Uit de nulmeting blijkt dat Fryslân een betrokken en verbonden cultuursector heeft. In vergelijking met andere provincies zijn er in onze provincie veel musea, kunstruimtes, boekwinkels en monumenten. Friezen lezen graag en zo’n 40% van de Friezen is amateurkunstbeoefenaar, zo blijkt uit het eindrapport.

Een cultuurmonitor brengt in beeld welke denkbeelden er zijn over kunst en aan welke gegevens cultuurinstellingen en overheden behoefte hebben. Om te achterhalen of er draagvlak is voor zo’n monitor en aan welke data dan behoefte is, heeft de provincie Fryslân een nulmeting laten uitvoeren. Het onderzoek brengt economische, sociale en culturele ontwikkelingen van kunst en cultuur in Fryslân in beeld.

Gedeputeerde Sietske Poepjes is blij met de nulmeting van de cultuurmonitor. “Fryslân is ryk oan kultuer, wy hawwe in protte kulturele eveneminten en in grut ferskaat oan musea. En dat Friezen kultuerminded binne, dat wisten wy ek wol. Mei dizze nulmjitting en de kultuermonitor kinne we goed byhâlde hoe’t dat allegear yn ’e tiid ferrint”, zo zegt Poepjes.

Inzicht en toetsing
Door regelmatig data te verzamelen over cultuur in Fryslân en deze data door de tijd te volgen, ontstaat meer inzicht in hoe de sector bijdraagt aan de brede welvaart. Ook is het op die manier mogelijk om effecten van het provinciale en gemeentelijke beleid te toetsen en op basis van deze inzichten nieuw, datagedreven beleid te ontwikkelen.

De Boekmanstichting, het PON & Telos en Pyrrhula Research Consultants hebben interviews afgenomen met partijen uit het Friese culturele veld. Deze interviews zijn gebundeld per vakgebied: theater, festivals, musea, cultuurambtenaren, onderzoek etc. Daarnaast is er een benchmark uitgevoerd waarin cultuurcijfers tegenover elkaar zijn afgezet per provincie. Ook hebben de onderzoekers rapporten en beleidsstukken doorgenomen om een goed beeld te krijgen van het provinciale cultuurbeleid. Het rapport Nulmjitting Kultuermonitor 2023 is tot stand gekomen in de periode oktober 2022 tot en met maart 2023.

Download Volledige rapportage Nulmjitting Kultuermonitor Fryslan