Omslach fan Taal yn de soarch nr. 1

Start informatiecampatne ‘Taal in het sociaal domein’

Op het werk Over het Fries
9 september 2020
Professionals bepalen vaak de taal die gesproken wordt in het onderling contact met zorgvragers. Door aandacht te schenken aan de moedertaal van de zorgvrager kun je dienstverlening verbeteren. Mensen voelen zich beter op hun gemak en geven meer en betere informatie wanneer ze dat in hun eigen taal kunnen doen. Samen met de Friese gemeenten start de Afûk met het project 'Frysk yn ‘e soarch'  daarom een campagne om het taalbewustzijn van zorgprofessionals in het sociaal domein te vergroten.

Op 17 september a.s. vind de aftrap voor de campagne plaats door het aanbieden van het magazine ‘Taal yn  ‘e soarch’ aan de teamleden van het gebiedsteam Sneek Noord.

Het aanbieden van het magazine aan de teamleden van het gebiedsteam Sneek Noord is natuurlijk geen toeval. We gaan dit gebiedsteam een jaar lang volgen en samen met hen laten zien hoe de moedertaal van zorgvragers gebruikt kan worden om de dienstverlening te verbeteren. De professionals van het team Sneek Noord delen hun ervaringen met andere professionals in de provincie.

Door ervaringen en verhalen te delen en door het aanbieden van practische tips en een workshopaanbod op maat zetten we in op het vergroten van het gebruik van de eigen taal door zorgvragers. De Friese taal staat daarbij voorop maar er is evengoed aandacht voor bijvoorbeeeld de stads- en/of streektalen en migrantentalen.

Organisaties die willen aansluiten bij de campagne kunnen contact opnemen met Douwkje Douma, projectcoördinator Frysk yn ‘e soarch, douwkje.douma@afuk.frl.

Meer informatie over dit project vind je op www.friesindezorg.frl.