Op de middelbere skoalle hat it fak Frysk de namme ‘Fryske taal en kultuer’. By de measte skoallen betsjut dat dat de learlingen yn it earste jier allegear ien oere wyks Frysk krije. Op in oantal skoallen, dat oantal groeit hieltyd, wurdt it fak ek yn hegere klassen jûn. Faak is dat as karfak, mei de mooglikheden om oan ‘e ein fan de skoalkarriêre ek eksamen Frysk te dwaan. De Afûk makket lesmaterialen foar alle klassen fan it fuortset ûnderwiis, en docht dat benammen digitaal.

Searje 36

De ôfrûne jierren hat Searje 36 him útwreide ta dé digitale lesmetoade foar it fak Frysk. De Afûk hat it lespakket mei help fan Cedin én dosinten Frysk gearstald. De namme komt fan it feit dat de Lesserige foar klasse 1 bestiet út 36 lessen, ferdield yn seis tema’s. It tydskrift LinKk! hat dêr ek in plak yn, krekt as ferskate taalspultsjes en oandacht foar aktuele saken om it Frysk hinne (lykas FeRstival en SjONG).

 

Yntusken is Searje 36 folle mear as in Lesserige foar de brêgeklasse. Mei ferskate lesfoarmen is it fak ek foar de hegere klassen ynrjochte. Doch! is in oanbod oan projekten, dêr’t de learlingen fan klasse 2 ôf by wurkje oan leardoelen, op alle domeinen fan de taal, dy’t yn it referinsjeramt Frysk (rrF) beskreaun steane.
By Lear! fine se learmiddels om harren eigen taalfeardigens fierder te bringen. Tink oan de taalgame Twastriid, oer de Fryske stavering. Of eksamentrening, dêr’t Lêsfeardigens yn sintraal stiet.
Foar de twadde faze is der Undersykje!, dat Fryske taal en kultuer ynset om oan de ûndersyksfeardichheden te wurkjen.

Searje 36 is ûnderdiel fan ús Edufrysk-platfoarm en is te brûken op pc’s/laptops, tablets en smartphones. De foardielen fan in digitale metoade binne ûnder oaren:

  • – De opdrachten en toetsen wurde automatysk neisjoen;
  • – It EduFrysk-platfoarm biedt mooglikheden om audio, fideo en edukative games te yntegrearjen;
  • – Yn de digitale omjouwing kinne de materialen better aktueel hâlden wurde;
  • – Nij materiaal oanbiede kin altyd, lykas it digitalisearjen fan it sels ûntwikkele materiaal fan in dosint.

Mear ynformaasje of fuort bestelle? Nim kontakt op fia searje36@afuk.frl

Toetsing en evaluaasje

Om de ûntwikkeling fan bern better folgje te kinnen, is it Evaluaasjesysteem Frysk Grip gearstald. Fanút Grip binne der foar it fuortset ûnderwiis ferskillende ynstruminten beskikber:

  • lêsbegrypstoetsen
  • de diagnostyske Frisia-toets
  • observaasjeynstruminten

Alle evaluaasjeynstruminten binne, krekt as it lesmateriaal, keppele oan it referinsjeramt Frysk (rrF). Op dy wize kinne skoallen byhâlde hokker domeinen en taaldoelen oft behannele wurde.