Lykas yn it basisûnderwiis binne skoallen yn it fuortset ûnderwiis ek ferplichte om it fak Frysk te jaan. By de measte skoallen betsjut dat dat de learlingen yn it earste jier allegear 1 oere wyks Frysk krije. Dêrnei wurdt it in keuzefak, al biede net alle middelbere skoallen yn Fryslân dat oan. De Afûk makket ek lesmaterialen foar it fuortset ûnderwiis, en docht dat benammen digitaal.

Searje 36

Sûnt in pear jier is Searje 36 dé digitale lesmetoade Frysk. De Afûk hat it lespakket mei help fan Cedin én dosinten Frysk gearstald. De namme jout al oan dat it pakket bestiet út 36 lessen, ferdield yn seis tema’s. Searje 36 is ûnderdiel fan ús Edufrysk-platfoarm en is te brûken op pc’s/laptops, tablets en smartphones.

Searje 36 is yn it earste plak in digitalisearring fan de papieren metoade Freemwurk, wat ek te sjen is oan de tema’s. Fierders binne it tiidskrift LinKk, de Kanon fan de Fryske skiednis en hark- en sjochmateriaal fan SkoalTV te finen. Boppedat binne der edukative taalgames opnommen en is der oandacht foar saken as FeRstival, Lês No! en SjONG!

Yn skoaljier 2018-2019 wurdt Searje 36 troch sa’n 35 skoallokaasjes brûkt, wat delkomt op mear as 3.000 earsteklassers. De foardielen fan in digitale metoade binne ûnder oaren:

– De opdrachten en toetsen wurde automatysk neisjoen
– It EduFrysk-platfoarm biedt mooglikheden om audio, fideo en edukative games te yntegrearjen
– Yn de digitale omjouwing kinne de materialen better aktueel hâlden wurde
– Nij materiaal oanbiede kin altyd, lykas it digitalisearjen fan it sels ûntwikkele materiaal fan in dosint.

Searje 36 – klasse 1 bestiet no út in lesserige foar it vmbo en ien foar havo/vwo. Klasse 2 vmbo en klassen 2 en 3 havo/vwo binne yn ûntwikkeling. Dêr wurdt ynset op projektmjittich wurkjen. Yn de kommende jierren sil wurke wurde oan lespakketten foar de boppebou vmbo (3-4) en havo/vwo (4-5-6, Twadde Faze). It is ek it doel om Searje 36 aktueel te hâlden, troch bygelyks tydskriftartikels en SkoalTV-filmkes te ferfangen.

Lisinsjes foar Searje 36 bestelle of mear ynformaasje? Nim kontakt op mei de Afûk: ynfo@afuk.frl.

Toetsing en evaluaasje

Om de ûntwikkeling fan bern better folgje te kinnen, is it Evaluaasjesysteem Frysk Grip gearstald. Fanút Grip binne der foar it fuortset ûnderwiis ferskillende ynstruminten beskikber:
– lêsbegrypstoetsen
– de diagnostyske Frisia-toets
– observaasjeynstruminten
Alle evaluaasjeynstruminten binne, krekt as it lesmateriaal, keppele oan it referinsjeramt Frysk (rrF). Op dy wize kinne skoallen byhâlde hokker domeinen en taaldoelen oft behannele wurde.