Op it mbû wurdt it fak Frysk oanbean as kardiel, ûnder de titel 'Frysk yn dyn berop'. Yn de les wurdt yngongen op de Fryske taal yn de beropskontekst. Ut ‘e praktyk is de fraach nei wurknimmers dy’t it Frysk behearskje frij grut. It docht bliken dat hieltyd minder jongeren har rêde kinne mei it Frysk. Dêrom hawwe de ROC’s Friese Poort, Friesland College en Nordwin College in gearwurkingsferbân opset om Frysk as fak oan te bieden. It kardiel Frysk foar de sektor Soarch & Wolwêzen is klear. Foar de sektoaren Hannel & Ekonomy, Grien en Technyk binne modules yn ûntwikkeling.

Ynfolling fak Frysk op it mbû

Frysk wurdt in belangryk fak op mbû-skoallen yn Fryslân. Yn de sektoaren Soarch en wolwêzen fan ROC Friese Poort en it Friesland College kinne studinten kieze foar it saneamde keuzediel Frysk. Dat keuzediel nimt 15% fan de oplieding yn beslach, wat del komt op 240 stúdzjeoeren.

Trochgeande learline learmiddels

De learmiddels foar Frysk yn dyn berop binne makke yn gearwurking mei de Friese Poort, Friesland College, Nordwin College, Cedin en Afûk. It lespakket falt yn de rige fan de metoades Frysk foar it fuortset ûnderwiis (Searje 36) en it primêr ûnderwiis (Spoar 8). Fia registraasje troch de dosint krije studinten tagong ta it lespakket Frysk yn dyn berop en de edukative taalgames. It is as ûnderdiel fan it Edufrysk-platfoarm te brûken op pc’s/laptops, tablets en smartphones. Foar mear ynformaasje nimst kontakt op mei ynfo@afuk.frl.

Ek nijsgjirrich

Praat mar Frysk hat koartswilige, humoristyske, ynteressante en poëtyske bydragen om mei yn ‘e kunde te kommen mei it Frysk. Foar studinten yn it fuortset ûnderwiis en it mbû binne boeken beskikber om te lêzen foar de list, spesjaal skreaun foar dizze doelgroep.

Toetsing en evaluaasje

Om de ûntwikkeling fan studinten better folgje te kinnen, is it Evaluaasjesysteem Frysk Grip gearstald. Fanút Grip binne der foar it MBU ferskillende ynstruminten beskikber:
– lêsbegrypstoetsen
– de diagnostyske Frisiatoets
– observaasje-ynstruminten
Alle evaluaasje-ynstruminten binne, krekt as it lesmateriaal, keppele oan it referinsjeramt Frysk (rrF). Op dizze wize kinne skoallen byhâlde hokker domeinen en taaldoelen at behannele wurde.