De Afûk wol learkrêften ynspirearje om it Frysk te brûken yn it ûnderwiis, om sa meartaligens te stimulearjen. Mei stipe fan de provinsje Fryslân en yn gearwurking mei Cedin en dosinten út it wurkfjild, makket de Afûk ferskillende digitale lesmetoaden.

Stap yn op Spoar 8

Spoar 8 is de lesmetoade foar de Fryske taal yn it basisûnderwiis. Yn in digitale learomjouwing leare bern op in tematyske wize Frysk ferstean, praten, lêzen en skriuwen. Altyd yn ‘funksjonele taalsituaasjes’, want taal kriget pas betsjutting op de mominten datst bygelyks wat útlizze silst of it paad freegje wolst. Mear

Anno N

‘Anno N. fersus skoalbern’ is in edukatyf en Frysk escape(class)roomspul foar alle groepen yn it basis ûnderwiis. Slagget it de learlingen om út de greep fan Anno N. te kommen en troch gearwurking yn te sjen dat neisteleafde liedt ta frijheid? Mear

Toetsing en evaluaasje: Grip yn en neist Spoar 8

Grip biedt in ferskaat oan evaluaasjeynstruminten, dy’t learkrêften yn en neist Spoar 8 brûke kinne om de Fryske taalûntwikkeling te folgjen. It referinsjeramt Frysk (rrF) is dêrby it útgongspunt. Mear

Boekekisten

Krij foar in perioade fan fjirtjin dagen in boekekiste op skoalle mei de nijste Fryske berneboeken foar ûnder-, midden- en boppebou. Besjoch de boeken en skaf se oan as se de muoite wurdich binne. De boekekiste wurdt fergees brocht en wer ophelle troch de Afûk. Mear

Sjongfestival

Om it jier wurdt it Sjongfestival hâlden. By it Sjongfestival sjongt in koar fan learlingen út groep 6, 7 en 8 in eigen tekst op ien fan de troch de organisaasje selektearre tracks. By it skriuwen en oefenjen fan it liet kinne skoallen de help ynskeakelje fan in sjongcoach. Mear

Rinze de Kikkert

Rinze de Kikkert giet op aventoer! Yn dizze ynteraktive ferhalen foar tablets en digitale skoalbuorden spilet Rinze de Kikkert de haadrol. Sa giet er op reis nei syn broer Frits dy't yn 'e stêd wennet, en leit er sels foar in kikkert wol hiel faak yn 'e plûmpert! Mear

De Fryske kanon: 11en30.nu

De ko, de terp fan Hegebeintum, Domela en Piter Jelles. Samar trije fan de 11&30 (41) finsters fan de Kanon fan Fryslân. De Fryske kanon is ûntwikkele nei oanlieding fan de Nederlânske kanon. It projekt bout de finsters fan de Nederlânske kanon út mei Fryske aspekten, bringt ferdjipping en biedt spesifike finsters foar de Fryske skiednis. Mear

Berneboeke-ambassadeur

Fryslân hat syn eigen Berneboeke-ambassadeur! Skriuwster Lida Dykstra mei sûnt begjin 2020 as earste dy taak ferfolje. Sy komt ek graach by jim op skoalle del en it moaie is, sa’n besite is hielendal fergees. Mear