De Afûk ûntwikkelet ynspirearjend lesmateriaal yn en oer it Frysk foar it basisûnderwiis. Wy dogge dat yn yn oparbeidzjen mei ferskate partners en yn opdracht fan de Provinsje Fryslân binnen it Taalplan Frysk 2030. Alle ûnderwiismateriaal is op ien plak te finen én te bestellen fia de websjop fan Taalplan.

Lês-mar-foar-wiken

Alle jierren yn septimber wurde de Lês-mar-foar-wiken organisearre. Yn dy perioade wurdt yn it foarskoalsk ûnderwiis, it primêr ûnderwiis en fia de biblioteken ekstra omtinken frege foar it foarlêzen yn it Frysk, om der foar te soargjen dat safolle mooglik bern fan 2 o/m 8 jier sa faak mooglik yn it Frysk foarlêzen wurde. Mear

Spoar 8

Spoar 8 is de lesmetoade foar de Fryske taal yn it basisûnderwiis. Yn in digitale learomjouwing leare bern op in tematyske wize Frysk ferstean, praten, lêzen en skriuwen. Altyd yn ‘funksjonele taalsituaasjes’, want taal kriget pas betsjutting op de mominten datst bygelyks wat útlizze silst of it paad freegje wolst. Mear

Berneboeke-ambassadeur

Fryslân hat al sûnt 2020 syn eigen Berneboeke-ambassadeur! Sûnt jannewaris 2023 is Tialda Hoogeveen Berneboeke-ambassadeur en sy set har yn om lês- en boekewille te fersprieden. En it moaiste is dat sy ek by jim delkomme kin. Sa’n besite is hielendal fergees. Meld jim skoalle, biblioteek of oare organisaasje hjir oan! Mear

Boekekisten

Krij foar in perioade fan fjirtjin dagen in boekekiste op skoalle mei de nijste Fryske berneboeken foar ûnder-, midden- en boppebou. Besjoch de boeken en skaf se oan as se de muoite wurdich binne. De boekekiste wurdt fergees brocht en wer ophelle troch de Afûk. Mear

Anno N

‘Anno N. fersus skoalbern’ is in edukatyf en Frysk escape(class)roomspul foar alle groepen yn it basis ûnderwiis. Slagget it de learlingen om út de greep fan Anno N. te kommen en troch gearwurking yn te sjen dat neisteleafde liedt ta frijheid? Mear

Toetsing en evaluaasje

Grip biedt in ferskaat oan evaluaasjeynstruminten, dy’t learkrêften yn en neist Spoar 8 brûke kinne om de Fryske taalûntwikkeling te folgjen. It referinsjeramt Frysk (rrF) is dêrby it útgongspunt. Mear

De Fryske kanon: 11en30.nu

De ko, de terp fan Hegebeintum, Domela en Piter Jelles. Samar trije fan de 11&30 (41) finsters fan de Kanon fan Fryslân. De Fryske kanon is ûntwikkele nei oanlieding fan de Nederlânske kanon. It projekt bout de finsters fan de Nederlânske kanon út mei Fryske aspekten, bringt ferdjipping en biedt spesifike finsters foar de Fryske skiednis. Mear

Taalplan Frysk 2030

Wy ynvestearje mei Taalplan Frysk yn de kwaliteit fan Frysk ûnderwiis op alle skoallen en alle ûnderwiisnivo’s. Taalplan Frysk 2030 is in gearwurking fan Afûk, Cedin, Fers, Keunstwurk, NHL Stenden, Omrop Fryslân, Semko, SFBO en de provinsje Fryslân. Frysk, foar no en letter. Mear witte? Sjoch dan op www.taalplan.frl.