Workshop ‘Psychology fan dyn taal’

31 jannewaris 2022
Tinksto der by nei hokker taal ast brûkst yn kontakt mei oaren? Krij ynsjoch yn ‘taalgedrach en – gewoantes’ fan minsken yn it algemien en dyn eigen yn it bysûnder.   www.praatmarfrysk.nl