Hast in taalfraach of wolst wat neisjen of oersette litte? Dan kinst fansels by de Afûk terjochte.

Koroana
Op dit stuit jilde de lanlike maatregels om it koroana-firus hinne. Lês hjir mear oer de maatregels dy’t wy troffen ha en hoe en wannear asto ús it bêste berikke kinst.

Besyk- en kantoaradres: Boterhoek 3, 8911 DH  Ljouwert (foar de Aldehou oer)
Postadres: Postbus 53, 8900 AB  Ljouwert
Iepeningstiden: sjoch by boekwinkel
Telefoan: +31 (0)58 234 30 70
Email: ynfo@afuk.frl

Foar mear ynformaasje oer oerset- en korreksjewurk kiest foar korreksje- en oersethelp yn it menu hjir neist. Fansels kinst it ek earst sels besykje mei helpmiddels lykas wurdboeken, staveringshifkers en apps. Wolst mear witte oer meartalich opfieden, of in sprekbeurt oer it Frysk jaan, dan kinst by ús de nedige ynformaasje krije. Ek promoasjematerialen en ynformaasjefolders en -brosjueres stjoere we graach nei dy op of kinst downloade.