Elkenien yn Fryslân hat op ien of oare wize te krijen mei meartaligens. In soad bern groeie op mei de Nederlânske en de Fryske taal, yn guon gefallen ek noch mei in streektaal of in bûtenlânske taal. Ut ûndersyk docht bliken dat mear as ien taal leare net allinne leuk is, mar ek in soad foardielen biedt.

Yn Fryslân – as twatalige provinsje – kin elkenien dêr syn foardiel mei dwaan. Dat begjint fansels al op jonge leeftiid. De Afûk wol jonge bern, harren âlden en de profesjonals yn de berne-opfang oanmoedigje om it Frysk te brûken en sa meartaligens te stimulearjen. Lês mear oer meartaligens yn de folder ‘Talen kleuren je leven’ of lês de artikels oer taalûntwikkeling en meartalich opfieden by heit&mem.

 

Tomke

Tomke is in Frysk foarlês- en taalstimulearringsprogramma foar pjutten. It projekt wol âlders en profesjonele opfieders ynformearje oer it brûken fan taal yn de omgong mei jonge bern. Foarlêze, ferskes sjonge, (taal)spultsjes en oandacht foar deistige saken binne wichtich foar alle talen, dus ek foar it Frysk. Mear

Taalkado

Alle âlden dy’t oanjefte dogge fan de berte fan harren berntsje by ien fan de Fryske gemeenten krije fan de provinsje Fryslân in ‘Taalkado’ (m.ú.f. gemeente Weststellingwerf en de waadeilannen) . It Taalkado bestiet út in moaie kartonnen bewardoaze mei ynformaasje oer meartalich opfieden en taalûntwikkeling, mar ek in tal leuke en praktyske artikels lykas in feestlik flaggelyntsje, in Tomke kartonboekje, in sêfte koesdoek en in set fleurige herinneringskaarten. Lês mear oer it Taalkado op de website fan heit&mem of op dy fan de provinsje Fryslân.

Apps foar lytskes

Wolst mei dyn pjut ek Frysk boartsje op de tablet? Der binne prachtige Fryske apps fergees te downloaden yn de App Store of Google Playstore. Apps spesjaal foar pjutten binne bygelyks Tomke, Lytskes, Hantsjes yn ‘e Hichte en It Grutte Foarlêsboek. Besjoch hjir de folder ‘Apps foar lytskes’ of freegje in fergees eksimplaar oan fia ynfo@afuk.frl.

Tomke foar thús

Op tomke.frl fynst ferhaaltsjes, filmkes, ferskes, spultsjes en printmateriaal foar thús. Ast dy ynskriuwst foar de nijsbrief fia dy webside, dan krijst tenei al it Tomke-nijs yn dyn mailbox. Sjoch ek ris op Facebook en Pinterest foar ferhaaltsjes, foto’s, printables en ideeën foar aktiviteiten.

Lês-mar-foar-wiken

Alle jierren yn septimber wurde de Lês-mar-foar-wiken organisearre. Mei de jierlikse kampanje wurdt omtinken frege foar it foarlêzen yn it Frysk oan bern fan 2 o/m 8 jier. Oeral yn Fryslân wurdt (ekstra) foarlêzen yn it Frysk: op de berne-opfang, by gastâlden, op skoallen en fansels thús! Mear

Foarlêze

Foarlêzen fersterket de bân mei dyn bern en is goed foar de opbou fan de wurdskat en fierdere taalûntwikkeling. Foar it twatalich grutbringen fan bern is it aktyf stimulearjen fan de Fryske taal fan de berte ôf belangryk. Mear

Tomke foar professionals

Wurkesto mei pjutten? En wolst it Frysk ek in plakje jaan? Dan is de ‘Doch mear mei Tomke’-aktiviteitemap wat foar dy. De fergese aktiviteitemap slut oan op de Nederlânske metoaden en jout suggestjes foar aktiviteiten oan professionals, sadat sy op ienfâldige wize mei de bern mei it Frysk oan ’e slach kinne. Yn de ‘Tomketeek’ fynst dêrneist by alle tema’s digitale Fryske materialen foar pjutten, lykas ferhaaltsjes, ferskes, nifelwurkjes, filmkes, praatplaten, opsisferskes en boeketips. Mear witte oer Tomke foar professionals? Sjoch op tomke.frl.

Sintrum Frysktalige Berne-opfang

Meartalichheid befoarderet de talige, de sosjale en de yntellektuele ûntwikkeling fan bern. Dat is it útgongspunt fan it Sintrum Frysktalige Berne-opfang (SFBO). It SFBO helpt liedsters yn it pjuttewurk en de berne-opfang by it foarmjaan fan taalbelied en by it útfieren yn de praktyk. Persoanlik en saakkundich. Foar mear ynformaasje oer it SFBO sjochst op harren webside.

Taalplan Frysk 2030

Wy ynvestearje mei Taalplan Frysk yn de kwaliteit fan Frysk ûnderwiis op alle skoallen en alle ûnderwiisnivo’s. Taalplan Frysk 2030 is in gearwurking fan Afûk, Cedin, Fers, Keunstwurk, NHL Stenden, Omrop Fryslân, Semko, SFBO en de provinsje Fryslân. Frysk, foar no en letter. Mear witte? Sjoch dan op www.taalplan.frl.