Opgroeie mei mear as ien taal is gjin útsûndering. Ut ûndersyk docht bliken dat meartaligens net allinne leuk is, mar ek in soad foardielen biedt. Yn Fryslân as twatalige provinsje kin elkenien dêr syn foardiel mei dwaan. Dat begjint fansels al op jonge leeftiid. De Afûk wol jonge bern, harren âlden en de profesjonals yn de berne-opfang oanmoedigje om it Frysk te brûken en sa de meartaligens te stimulearjen. Lês mear oer meartaligens yn de folder ‘Talen kleuren je leven’ of lês de artikels oer taalûntwikkeling en meartalich opfieden by heit&mem.    

Tomke

Tomke is in Frysk foarlês- en taalstimulearringsprogramma foar pjutten. It projekt wol âlders en profesjonele opfieders ynformearje oer it brûken fan taal yn de omgong mei jonge bern. Mear

Doch mear mei Tomke!

Wurkesto mei pjutten? En wolst it Frysk ek in plakje jaan? Dan is de ‘Doch mear mei Tomke’-aktiviteitemap wat foar dy. Tomke is in projekt dat âlden en liedsters fan pjutten stimulearje wol by it brûken fan de Fryske taal yn ’e omgong mei jonge bern.

De fergese aktiviteitemap ‘Doch mear mei Tomke’ jout suggestjes foar aktiviteiten oan liedsters, sadat sy op ienfâldige wize mei de bern mei it Frysk oan ’e slach kinne. Handich dêrby is dat de tema’s en aktiviteiten oanslute by de Nederlânske metoaden ‘Uk en Puk’ en ‘Piramide’.

Yn de map fynst 12 temaboekjes, praatplaten by de tema’s, in cd mei Tomkeferskes, deiritmekaarten en fansels in hantlieding. Yntusken binne al mear as 300 mappen yn gebrûk by pjutte-opfangynstellingen. Mear witte of bestelle? Sjoch op Tomke.nl.

Sintrum Frysktalige Berne-opfang

Meartalichheid befoarderet de talige, de sosjale en de yntellektuele ûntwikkeling fan bern. Dat is it útgongspunt fan it Sintrum Frysktalige Berne-opfang (SFBO).
It SFBO helpt liedsters yn it pjuttewurk en de berne-opfang by it foarmjaan fan taalbelied en by it útfieren yn de praktyk. Persoanlik en saakkundich. Foar mear ynformaasje oer it SFBO sjochst op harren webside.

Apps foar lytskes

Wolst mei dyn pjut ek Frysk boartsje op de tablet? Der binne prachtige Fryske apps fergees te downloaden yn de App Store of Google Playstore. Apps spesjaal foar pjutten binne bygelyks Boartsje mei TomkeLytskesHantsjes yn ‘e Hichte en It Grutte Foarlêsboek.

Der komme iderkear mear Fryske apps, ek foar lytskes. Op de website fan heit&mem fynst in moai oersjoch fan apps foar bern fan 1 jier ôf.

Fryske Foarlêswike

Alle jierren yn de earste folle wike fan juny wurdt de Fryske Foarlêswike organisearre troch de ‘Kommisje Foarlêzen’ fan it Selskip foar Fryske Tael en Skriftekennisse yn gearwurking mei de Tomke-wurkgroep. Hûnderten foarlêzers gean yn dy wike op besite by pjutteplakken, deiferbliuwen en gastâlden om dêr foar te lêzen.

Spesjaal foar de Fryske Foarlêswike wurdt alle jierren in nij Tomke-boekje makke, dat de pjutten fergees mei nei hûs krije as der in foarlêzer by har op de opfang west hat. Sa kinne bern en âlden thús ek noch genietsje fan de aventoeren fan Tomke en syn freontsjes.

Mear ynformaasje oer de Fryske foarlêswike stiet op Tomke.nl.

Foarlêsgids

Foarlêzen fersterket de bân mei dyn bern en is goed foar de opbou fan de wurdskat en fierdere taalûntwikkeling. Foar it twatalich grutbringen fan bern is it aktyf stimulearjen fan de Fryske taal fan de berte ôf belangryk. Yn de Foarlêsgids stiet ynformaasje oer meartaligens en wurde tips jûn foar moaie Fryske berneboeken en it foarlêzen oan bern yn alle leeftiden. Ek stiet der in oersjoch yn fan alle Fryske apps foar bern. De Foarlêsgids wurdt elk jier aktueel makke en aktyf ferspraat troch ûnder oaren bibleteken. Bestel de Foarlêsgids fergees yn de Afûk-webshop.

Taalkado

Alle bern dy’t yn Fryslân berne wurde krije fan de provinsje Fryslân in ‘Taalkado’. Yn dit Taalkado kinne nije âlden mear lêze oer it meartalich grutbringen fan bern en ek sitte der in tal brûkbere kadootsjes yn,  lykas in boekje, cd en in knuffel. De gedachte efter it Taalkado is dat alle bern dy’t yn Fryslân opgroeie te krijen ha sille mei ferskate talen en dat soks kânsen biedt foar de taalûntwikkeling. Lês mear oer it Taalkado op de website fan heit&mem of op dy fan de provinsje Fryslân.