In kursus Frysk folgje kin by de Afûk yn allerhande foarmen: fan Frysk ferstean oant Frysk skriuwen en fan selsstúdzje oant in kursus op maat. Der binne ek kursussen oer de skiednis en kultuer fan Fryslân en it is mooglik om in oplieding ta taaldosint Frysk te dwaan.

Foar in folslein oersjoch sjochst op kursus.afuk.frl. Kinst ek fergees de kursusbrosjuere oanfreegje.

 

Yn groepsferbân

De Afûk fersoarget in grut ferskaat oan kursussen Frysk yn groepsferbân. Foar net-Frysktaligen binne der de modules LearmarFrysk, om it Frysk te ferstean en te lêzen, en PraatmarFrysk om it sprekken te learen. It ferfolch dêrop is de konversaasjekursus PraatmarRaak. SkriuwmarFrysk is foar dejinge dy’t it Frysk wol prate en lêze kin, mar it ek graach skriuwe kinne wol. Ferdjipping is te finen yn de kursussen Frysk & Fryslân en Literatuer en skiednis.

De kursussen yn groepsferbân sette yn oktober en febrewaris útein, en bestean út 10 lessen fan elk 2 oeren. De lessen fine alle wiken plak, útsein yn de skoalfakânsjes. Meastentiids wurde de kursussen hâlden op de jûntiid, fan 19.30 oant 21.30 oere. Startdata, lokaasjes en ynskriuwing fynst by elke kursus op de webside kursus.afuk.nl.

Workshops

Wolst leare wat taal mei dy docht, en hoe’tst taal ynsette kinst yn kontakt mei oarstaligen, of wolst mear witte oer it ynsetten fan de eigen taal yn soarchsituaasjes? Ynformearje dan nei ús workshops. Wy kinne bygelyks in workshop Frysk skriuwen foar de redaksje fan in doarpskrante organisearje, útlis jaan oer it belang fan taal yn de âldereinsoarch of ûndernimmers en ûndernimmersferienings tips jaan oer it ynsetten fan Gastfrij Frysk.

Nim foar mear ynformaasje kontakt mei ús op fia e-mail of belje 058-2343079

Selsstúdzje

Ast net yn de gelegenheid bist om in groepskursus te folgjen, is it ek mooglik om in selsstúdzje te dwaan. Kinst begjinne as it dy útkomt, en de lessen meitsje yn dyn eigen tempo. Mear