De Fryske taal ferstean, praten en skriuwen leare: de Afûk helpt dy dêr graach by! Wy biede in grut ferskaat oan kursussen oan. Boppedat ûntwikkelje wy foar it Frysk yn it ûnderwiis in protte lesmateriaal. Fan pjut oant grut, elkenien leart it Frysk mei de Afûk!

De pjutten krije it Frysk mei fia Tomke. Foar it basisûnderwiis is der de digitale metoade Spoar 8.It fuortset ûnderwiis hat de digitale lesmetoade Searje 36 foar it Frysk, en foar it mbû is der in basisline Frysk en binne der foar ferskate sektoaren nije materialen yn ûntwikkeling. Dosint Frysk wurde is fansels ek mooglik, en wy biede kursussen foar folwoeksenen en bedriuwen.