De Fryske taal ferstean, praten en skriuwen leare: de Afûk helpt dy dêr graach by! Wy biede in grut ferskaat oan kursussen oan. Boppedat ûntwikkelje wy foar it Frysk yn it ûnderwiis in protte lesmateriaal. Fan pjut oant grut, elkenien leart it Frysk mei de Afûk!

De pjutten krije it Frysk mei fia Tomke. Foar it basisûnderwiis is der de prachtige digitale metoade Spoar8. Ek it fuortset ûnderwiis hat in digitale lesmetoade foar it Frysk, en dy foar it mbû is foar ferskate sektoaren yn ûntwikkeling. Dosint Frysk wurde is fansels ek mooglik, en wy biede kursussen foar folwoeksenen en bedriuwen.