By de Provinsje Fryslân binne ferskate subsydzjes oan te freegjen foar projekten en produkten yn, oer en foar de Fryske taal.

De subsydzjes falle ûnder de Subsydzjeregelingen Fryske Taal en Underwiis en Sport. Sjoch foar in oersjoch fan alle subsydzjeregelingen en de betingsten op de website fan de provinsje.