Elkenien is fan herten wolkom yn ús moaie, romme boek- en kadowinkel yn it sintrum fan Ljouwert.

Yn de Afûk Fryske boek- en kadowinkel fynst de moaiste boeken yn en oer it Frysk en Fryslân, mar ek in grut ferskaat oan oare produkten, lykas Fryske kreamkadootsjes, cd’s, dvd’s, ansichtkaarten en leuke kado-artikels.

Iepeningstiden
Moandeis oant en mei freeds fan 9.30 oant 17.30 oere
Sneons fan 10.30 oant 17.00 oere
Of winkelje 24/7 yn ús webshop!

Wizige iepeningstiden
Yn ferbân mei alle festiviteiten yn de stêd op Keningsdei is ús winkel op sneon 27 april ticht.

Adres
Bûterhoeke 3, Ljouwert (foar de Aldehou oer)

Ynformaasje en fragen
Foar mear ynformaasje oer de Afûkwinkel of fragen oer produkten kinst maile nei ynfo@afuk.nl of belje mei 058 – 234 30 70.

Foto: Hoge Noorden / Jacob van Essen