Elkenien is fan herten wolkom yn ús moaie, romme boek- en kadowinkel yn it sintrum fan Ljouwert.

Yn de Afûk Fryske boek- en kadowinkel fynst de moaiste boeken yn en oer it Frysk en Fryslân, mar ek in grut ferskaat oan oare produkten, lykas Fryske kreamkadootsjes, cd’s, dvd’s, ansichtkaarten en leuke kado-artikels.

Fansels winkelest by ús mei ynachtnimming fan de jildende lanlike koroanamaatregels. De aktuele iepeningstiden fan ús winkel fynst hjirûnder. Binne der al trije klanten yn de winkel? Dan freegje wy dy om efkes te wachtsjen. Lês hjir mear oer de konsekwinsjes fan de koroanamaatregels foar dy as klant fan de Afûk.

Adres
Boterhoek 3, Ljouwert (8911 DH) (foar de Aldehou oer)

Iepeningstiden
Moandei 13.00 – 17.30 oere
Tiisdei o/m freed 9.30 – 17.30 oere
Sneon 10.30 – 17.00 oere
Of winkelje 24/7 fia ús websjop.

Ynformaasje en fragen
Foar mear ynformaasje oer de Afûkwinkel of fragen oer produkten kinst maile nei ynfo@afuk.frl of belje mei 058 – 234 30 70.

Foto: Hoge Noorden / Jacob van Essen