Elkenien is fan herten wolkom yn ús moaie, romme boek- en kadowinkel yn it sintrum fan Ljouwert.

Yn de Afûk Fryske boek- en kadowinkel fynst de moaiste boeken yn en oer it Frysk en Fryslân, mar ek in grut ferskaat oan oare produkten, lykas Fryske kreamkadootsjes, cd’s, dvd’s, ansichtkaarten en leuke kado-artikels.

Fansels winkelst by ús mei yn achtnimming fan de jildende lanlike koroanamaatregels.

Iepeningstiden
Moandeis fan 13.00 oant 17.30 oere
Tiisdeis oant en mei freeds fan 9.30 oant 17.30 oere
Sneons fan 10.30 oant 17.00 oere
Of winkelje 24/7 yn ús webshop!

Fan moandei 19 oktober o/m woansdei 22 oktober binne der wurksumheden oan de yngong fan ús winkel. Klanten en besikers binne lykwols gewoan wolkom! Wy wize dy ‘ter plaatse’ it paad efterom.

Adres
Bûterhoeke 3, Ljouwert (foar de Aldehou oer)

Ynformaasje en fragen
Foar mear ynformaasje oer de Afûkwinkel of fragen oer produkten kinst maile nei ynfo@afuk.frl of belje mei 058 – 234 30 70.

Foto: Hoge Noorden / Jacob van Essen