Elkenien is fan herten wolkom yn ús moaie, romme boek- en kadowinkel yn it sintrum fan Ljouwert.

Yn de Afûk Fryske boek- en kadowinkel fynst de moaiste boeken yn en oer it Frysk en Fryslân, mar ek in grut ferskaat oan oare produkten, lykas Fryske kreamkadootsjes, cd’s, dvd’s, ansichtkaarten en leuke kado-artikels.

Iepeningstiden
Moandeis oant en mei freeds fan 9.30 oant 17.30 oere
Sneons fan 10.30 oant 17.00 oere
Of winkelje 24/7 yn ús webshop!

Ofwikende iepeningstiden

5 desimber: 9.30-17.00 oere
15-16 desimber tidens de Charles Dickens dagen
15 desimber: 10.30-22.00 oere
16 desimber: 12.00-18.00 oere
24 desimber: ticht
25 en 26 desimber, 1e en 2e Krystdei: ticht
31 desimber, âldjiersdei: ticht
1 jannewaris, nijjiersdei: ticht
2 jannewaris: ticht y.f.m. balânsjen

Adres
Bûterhoeke 3, Ljouwert (foar de Aldehou oer)

Ynformaasje en fragen
Foar mear ynformaasje oer de Afûkwinkel of fragen oer produkten kinst maile nei ynfo@afuk.nl of belje mei 058 – 234 30 70.

Foto: Hoge Noorden / Jacob van Essen