Elkenien is fan herten wolkom yn ús moaie, romme boek- en kadowinkel yn it sintrum fan Ljouwert.

Yn de Afûk Fryske boek- en kadowinkel fynst de moaiste boeken yn en oer it Frysk en Fryslân, mar ek in grut ferskaat oan oare produkten, lykas Fryske kreamkadootsjes, cd’s, dvd’s, ansichtkaarten en leuke kado-artikels.

Fansels winkelest by ús mei ynachtnimming fan de jildende lanlike koroanamaatregels. Kinst fia ús websjop in bestelling dwaan en kieze foar tastjoere of sels ophelje (klikke & oppikke) en fan 3 maart ôf kinst ek by ús op ôfspraak winkelje. Lês hjir mear oer de konsekwinsjes fan de koroanamaatregels foar jo as klant fan de Afûk.

Adres
Boterhoek 3, Ljouwert (8911 DH) (foar de Aldehou oer)

Iepeningstiden
Moandeis fan 13.00 oant 17.30 oere
Tiisdeis oant en mei freeds fan 9.30 oant 17.30 oere
Sneons fan 10.30 oant 17.00 oere
Of winkelje 24/7 yn ús webshop!

Ynformaasje en fragen
Foar mear ynformaasje oer de Afûkwinkel of fragen oer produkten kinst maile nei ynfo@afuk.frl of belje mei 058 – 234 30 70.

Foto: Hoge Noorden / Jacob van Essen