Elkenien is fan herten wolkom yn ús moaie, romme boek- en kadowinkel yn it sintrum fan Ljouwert.

Yn de Afûk Fryske boek- en kadowinkel fynst de moaiste boeken yn en oer it Frysk en Fryslân, mar ek in grut ferskaat oan oare produkten, lykas Fryske kreamkadootsjes, cd’s, dvd’s, ansichtkaarten en leuke kado-artikels.

Adres
Boterhoek 3, Ljouwert (8911 DH) (foar de Aldehou oer)

Iepeningstiden
Moandei 13.00 – 17.00 oere
Tiisdei o/m freed 9.30 – 17.00 oere
Sneon 10.30 – 17.00 oere
Of winkelje 24/7 fia ús websjop.

Oanpaste iepeningstiden om de feestdagen hinne
Fan freed 24 desimber 17.00 oere ôf
is ús winkel ticht oant en mei moandei 3 jannewaris. Telefoanysk kinst ús yn dy perioade berikke op moarntiden fan 9.00 oant likernôch 12.30 oere (moandeis oant en mei freeds). Winkelje yn ús websjop kin altyd. Bestellings wurde lykas wenst fan moandeis oant en mei freeds ôfhannele en ferstjoerd.

Ynformaasje en fragen
Foar mear ynformaasje oer de Afûkwinkel of fragen oer produkten kinst maile nei ynfo@afuk.frl of belje mei 058 – 234 30 70.

Foto: Hoge Noorden / Jacob van Essen